21 juni 2022

Instroom van gerelateerde bedrijven: beperkte invloed op regionale groei

Instroom van gerelateerde bedrijven: beperkte invloed op regionale groei

Persbericht
Regio’s hebben een iets hogere werkgelegenheidsgroei als nieuwe bedrijfsvestigingen sterker gerelateerd zijn aan de bedrijfstakken die al in de regio actief zijn, maar de omvang van het effect is beperkt. Dit blijkt uit de publicatie ‘Instroom van gerelateerde bedrijven: beperkte invloed op regionale groei’ die het Centraal Planbureau op 21 juni heeft gepubliceerd.
Doorkijk gebouwen Zuidas Amsterdam

Economische ontwikkelingen komen voor een belangrijk deel binnen regio’s tot stand. Nederlandse regio’s verschillen in hun economische activiteiten. Iedere regio heeft daarin zijn eigen relatieve sterkten of comparatieve voordelen. Het CPB vergeleek regio’s waar de jaarlijkse groep nieuwe vestigingen sterk gerelateerd is aan de bestaande regionale activiteiten met regio’s waar dit minder het geval is. Er is sprake van gerelateerde sectoren als er relatief veel werknemers van baan wisselen tussen de sectoren. Er is dan makkelijker kennisoverdracht over sectoren heen, bijvoorbeeld door werknemers die nieuwe ideeën en vaardigheden meebrengen. Het CPB-onderzoek laat zien dat de werkgelegenheidsgroei beperkt hoger uitvalt als een relatief groter deel van de nieuwe bedrijven gerelateerd is aan de bestaande bedrijven in de regio. De verhoging ligt in de orde van een tiende procentpunt, terwijl de regionale werkgelegenheidsgroei varieert tussen plus en min zeven procent. 

Beleidsimplicaties

Regionale overheden kunnen bedrijven die een locatie zoeken, inzicht bieden in hun gerelateerdheid met andere (bedrijfs)activiteiten in de regio. Bedrijven kunnen er immers baat bij hebben dit mee te nemen in hun overwegingen. Over het algemeen liggen de economische prikkels bij de vestigingskeuze goed: bedrijven die een nieuwe vestigingslocatie zoeken, hebben zelf baat bij een keuze die de kans op overleven en groei van de nieuwe vestiging verhoogt. 

Contactpersonen