Klacht wetenschappelijke integriteit

Een klacht indienen over vermeende schending wetenschappelijke integriteit bij CPB onderzoek. Het CPB is aangesloten bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) en houdt zich aan de gedragscode wetenschappelijke integriteit. Daar hoort bij dat bij vermeende schendingen van de wetenschappelijke integriteit bij CPB-onderzoek een klacht kan worden ingediend. Dat kan via het formulier onderaan deze pagina.

Klachten over de wetenschappelijke integriteit van het CPB worden alleen in behandeling genomen als:

  • de klacht gaat over een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit door het CPB;
  • de klacht voldoende onderbouwt waarom de klager de wetenschappelijke integriteit geschonden acht door het CPB.

De criteria voor ontvankelijkheid van een klacht en de procedure over de afhandeling daarvan staan in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit. Hierin leest u meer over wat het CPB verstaat onder schendingen van de wetenschappelijke integriteit.

Na ontvangst van de klacht wordt deze eerst beoordeeld op bovenstaande criteria. Als hieraan wordt voldaan wordt de klacht in behandeling genomen door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI). De Commissie Wetenschappelijke Integriteit geeft vervolgens een advies over de gegrondheid van de klacht. Het uiteindelijke oordeel van de directie van het CPB wordt met het rapport van bevindingen en het advies van de Commissie na afronding van de procedure in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Een anonieme klacht wordt slechts in behandeling genomen als de directie van het CPB daartoe aanleiding ziet. In die afweging zijn twee criteria leidend: er is sprake van zwaarwegende publieke belangen, zwaarwegende belangen van het CPB, of van betrokkenen; en het feitenonderzoek kan zonder inbreng van klager plaatsvinden.

Meer informatie over de werkwijze, termijnen en de publicatie van oordelen is te lezen in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit van het CPB.

We nemen uw klacht binnen 2 weken in behandeling. Uw naam en e-mailadres worden alleen gebruikt om uw klacht te beantwoorden (zie ons privacy-statement).

Klacht

Waar gaat de klacht over? Benoem desbetreffend(e) onderzoek(en), dataverzameling(en) en/of actor(en), indien relevant.
Wat is de basis van de klacht? Beschrijf hier hoe de wetenschappelijke integriteit is geschonden. Wat wij verstaan onder wetenschappelijke integriteit is omschreven in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.
Indien gewenst: upload een PDF-bestand (16 MB maximaal)

Uw gegevens