7 september 2021

Optimale kapitaalbuffers voor banken in het eurogebied

Kapitaalbuffers helpen banken om financiële schokken op te vangen. Daardoor verkleinen ze de kans op een bankencrisis. Anderzijds kunnen kapitaalvereisten voor banken zorgen voor maatschappelijke kosten, omdat toenemende financieringskosten kunnen leiden tot hogere rentetarieven voor klanten. In dit onderzoek maken wij een verkennende analyse tussen de brede kosten en baten van kapitaalbuffers voor groepen van Europese landen.
primary image 740x420

In deze studie schatten we het optimale kapitaalniveau voor banken in het eurogebied. Voor zover wij weten zijn wij de eersten die dit hebben uitgerekend voor het eurogebied. Dit optimale niveau volgt uit een afweging van de maatschappelijke kosten en baten van kapitaaleisen. De optimale kapitaalbuffer ligt - afhankelijk van technische aannames – tussen  de 15 en 30 procent. Ondanks deze aanzienlijke marge betekent dit dat het geschatte optimum in alle gevallen hoger ligt dan de huidige minimumeisen van Bazel III, het internationale toezicht raamwerk voor banken. Er zijn verschillen in het optimum tussen groepen lidstaten van het eurogebied. De optimale kapitaalbuffers zijn hoger voor lidstaten met een minder stabielere economie en een bankensector die moeilijker financiering kan aantrekken.

Deze analyse is een eerste stap. Zo schatten wij bijvoorbeeld de marginale baten niet per land maar per groep landen. Wij doen geen uitspraken over de huidige kapitaalpositie van banken in individuele lidstaten. Daarnaast is de aanname van alleen binnenlandse blootstellingen problematisch voor individuele lidstaten, met name voor kleine en open economieën zoals  Nederland. Ondermeer beter inzicht in de internationale verwevenheid van banken is nodig om tot een afweging van de matschappelijke kosten en baten van bankenbuffers te komen.