17 februari 2004

Nog geen nieuwe CPB-ramingen gepubliceerd in 2004

Er zijn vandaag diverse berichten in de media verschenen die suggereren dat het Centraal Planbureau (CPB) nieuwe prognoses voor de economische ontwikkeling in 2004 en 2005 naar buiten heeft gebracht.

Dit is niet het geval; het CPB heeft slechts - vertrouwelijk! - de eerste voorlopige ramingen aan de departementen verstrekt ten behoeve van het in maart te verschijnen Centraal Economisch Plan 2004. Dit wordt gedaan om de departementen de gelegenheid te geven om na te gaan of de wijze waarop het CPB de nieuwe beleidsuitgangspunten van het kabinet in de raming heeft verwerkt, correct is.

De komende weken kunnen de ramingen nog worden aangepast op grond van allerlei thans nog niet beschikbare informatie, afkomstig van bijvoorbeeld het CBS en de departementen. Het gaat daarbij onder meer om nieuwe realisatiecijfers over 2003 aangaande de economische ontwikkeling en de overheidsuitgaven en om nieuwe en voorgenomen maatregelen van het kabinet voor dit jaar en komend jaar. Na verwerking van deze aanvullende informatie zal het CPB zijn nieuwe ramingen en de achterliggende analyses in het Centraal Economisch Plan 2004 presenteren tijdens een persconferentie op maandagochtend 22 maart 2004.

Het CPB publiceert vier maal per jaar korte-termijnramingen voor het lopende en het komende jaar. De meest recente gepubliceerde raming dateert van 4 december 2003.

In de berichtgeving van vandaag ligt de nadruk sterk op het begrotingstekort ofwel het EMU-saldo. Ter informatie wijzen wij erop dat het planbureau in de genoemde meest recente raming uitging van een begrotingstekort van 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2003 en 3,25% in 2004.