27 september 2007

EUROFRAME-EFN najaarsrapport: Financiële onrust heeft slechts licht negatieve invloed op vooruitzichten eurogebied

De economische groei in het eurogebied is in de eerste helft van 2007 iets teruggelopen. Desondanks daalde de werkloosheid verder, tot het laagste niveau in meer dan een kwart eeuw. Door de turbulentie op de financiële markten zijn de kortetermijnvooruitzichten onzeker geworden.

De effecten op de economische groei laten zich momenteel moeilijk kwantificeren.

Dit concludeert EUROFRAME-EFN (European Forecasting Network) in het vandaag gepubliceerde najaarsrapport. EUROFRAME-EFN is een samenwerkingsverband van economische onderzoeksinstituten waaraan het CPB deelneemt.

De prognoses zijn gebaseerd op de verwachting dat de huidige crisis zich beperkt tot een tijdelijke verstoring van de situatie op de financiële markten. Modelsimulaties geven aan dat de doorwerking op de wereldeconomie in dat geval beperkt kan blijven. De Amerikaanse economie wordt nog het zwaarst getroffen, met name via de huizenmarkt. De vooruitzichten voor het eurogebied blijven relatief gunstig, met een groei van 2,7% in 2007, dalend naar circa 2¼% in de komende twee jaar.

Het rapport bevat een onzekerheidsanalyse over de mogelijke gevolgen van een zich verder verdiepende financiële crisis. Scherp oplopende risicopremies, dalende aandelenkoersen en lagere huizenprijzen zouden de groei in 2008 zwaar onder druk kunnen zetten. Ook dan is het waarschijnlijk dat de terugslag in de Verenigde Staten groter zal zijn dan in Europa. Europese Sociale Modellen is het speciale onderwerp in dit rapport. Vier typen modellen worden onderscheiden die substantieel verschillen in structuur en omvang. Als deze modellen worden afgezet tegen de economische prestaties in de afgelopen 15 jaar, lijkt vooral het Scandinavische model goede resultaten opgeleverd te hebben in termen van economische groei, lage werkloosheid en gelijkmatige inkomensontwikkeling. Globalisering en vergrijzing vragen echter om aanpassingen van alle stelsels, met name om de financiële houdbaarheid te garanderen. Deze aanpassingen zijn vooral een zaak voor de lidstaten. De EU moet de vinger aan de pols houden, zodat eventuele aanpassingen niet de arbeidsmigratie binnen Europa beperken, maar ook niet leiden tot sociale dumping.

Het najaarrapport 'Economic Assessment of the Euro Area: Forecasts and Policy Analysis' (Een economische beoordeling van het eurogebied: ramingen en beleidsanalyse) is beschikbaar op de website van EUROFRAME.

Het CPB heeft bijgedragen aan het speciale onderwerp met drie studies, die eveneens beschikbaar zijn op de website:

In opdracht van de Europese Commissie brengt EUROFRAME-EFN twee keer per jaar een rapport uit over het eurogebied. Naast het CPB nemen aan het samenwerkingsverband deel: DIW (Berlijn), ESRI (Dublin), ETLA (Helsinki), IfW (Kiel), NIESR (Londen), OFCE (Parijs), PROMETEIA (Bologna), WIFO (Wenen) en CASE (Warschau).