11 januari 2006

Onderdirecteur CPB vertrekt naar Economisch Instituut Bouwnijverheid

Drs. T.H. van Hoek, thans één van de twee onderdirecteuren van het Centraal Planbureau, wordt per 1 april 2006 directeur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) te Amsterdam. Hij sluit dan een lange carrière bij het CPB af. Na achttien jaar planbureau vindt hij het tijd voor een nieuwe uitdaging.

Taco van Hoek (45 jaar) heeft sinds 1987 in diverse functies bij het planbureau gewerkt, onder meer op de terreinen monetaire economie, de dienstensector en Economie en fysieke omgeving. Sinds januari 2001 is hij onderdirecteur.

Als onderdirecteur was Taco van Hoek onder meer verantwoordelijk voor de interne organisatie van het CPB. Onder zijn leiding is in 2004 een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd om flexibeler te kunnen inspringen op nieuwe onderzoeksbehoeften. Daarbij is het planbureau ook meer projectmatig gaan werken.

Binnen de CPB-directie is de algemeen econoom Van Hoek inhoudelijk verantwoordelijk voor het onderzoek in de sectoren Groei, kennis en structuur en Economie en fysieke omgeving. Het onderzoeksterrein van deze laatste sector omvat onder meer het thema Wonen, dat duidelijke raakvlakken heeft met het werk van het EIB.

Taco van Hoek heeft op diverse terreinen bijgedragen aan vernieuwing en verbreding van het werk van het CPB. In het bijzonder heeft hij een vooraanstaande rol gespeeld bij de ontwikkeling en steeds bredere toepassing van maatschappelijke kosten-batenanalyses. MKBA's brengen systematisch de maatschappelijke kosten en baten in kaart die verbonden zijn aan concrete investeringsprojecten. Daarmee zijn zij een belangrijk middel om te beoordelen of een project maatschappelijk rendabel is en welke rol de overheid daarbij zou moeten spelen.

Bij het CPB heeft Van Hoek gepubliceerd over onder meer de economische effecten van de Betuwelijn, de groei van Schiphol, de economische en ruimtelijke versterking van mainport Rotterdam en de economische en monetaire unie in Europa.

Contactpersonen

Dick Morks