10 februari 2006

Kabinet benoemt prof. Coen Teulings tot directeur CPB

Het kabinet heeft vandaag de econoom prof.dr. C.N. Teulings benoemd tot directeur van het Centraal Planbureau. De benoeming gaat in per 1 mei 2006. Coen Teulings volgt hiermee Henk Don op, die op eigen verzoek per 1 februari 2006 is teruggetreden.

Prof. Teulings is thans directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder was hij onder meer algemeen directeur van het Tinbergen Institute en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Met zijn benoeming krijgt het CPB wederom een directeur met een grote staat van dienst, zowel op het gebied van wetenschap als van beleid. Als internationaal vermaard econoom heeft prof. Teulings vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Hij zal ook in de toekomst actief blijven in de academische wereld. Voor één dag in de week blijft hij als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Zijn betrokkenheid bij het economisch beleid blijkt onder meer uit zijn eerdere werkzaamheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, diverse adviesprojecten voor departementen en het lidmaatschap van de in 2005 geïnstalleerde Raad van Economisch Adviseurs van de Tweede Kamer. Sinds 2003 is hij lid van de Commissie Dijkstal, die adviseert over de salariëring van de politieke en ambtelijke top.

Verder was prof. Teulings onder meer voorzitter van twee in de wandelgangen naar hem vernoemde commissies die zich hebben gebogen over het nieuwe examenprogramma economie voor Havo en Vwo.

Coen Teulings is geen onbekende voor het CPB. Zo heeft hij enige artikelen samen met CPB-onderzoekers geschreven. In de periode 2001-2004 maakte hij deel uit van de Centrale Plancommissie. Dit externe adviesorgaan van het CPB heeft twaalf leden, afkomstig uit de wetenschap en uit het bedrijfsleven (inclusief sociale partners).

Curriculum Vitae prof.dr. C.N. (Coen) Teulings