7 mei 2020

Planbureaus en RIVM adviseren kabinet op sociaaleconomisch terrein

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Planbureau (CPB), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) slaan de handen ineen om het kabinet – vanuit sociaal, economisch, leefomgevings- en gezondheidsperspectief – te adviseren over de gevolgen van de coronacrisis. Zij reiken hierbij aangrijpingspunten aan voor het te voeren beleid. In de loop van mei adviseren zij het kabinet in een brief eerst over de punten die naar hun mening maatschappelijk het meest urgent zijn. Verder zal het kabinet op korte termijn advies vragen over hoe voorkomen kan worden dat iedereen in de komende maanden weer tegelijk gebruik maakt van het OV of de auto.
primary image 740x420

Met de samenwerking intensiveren de vier bureaus hun al bestaande rol in de advisering richting beleidsmakers, NCTV en politiek. Het SCP heeft daarbij vooral aandacht voor de kwaliteit van leven en samenleven, en kan de scheidslijnen tussen diverse groepen belichten. Het CPB kijkt naar de gevolgen voor de economie op korte, middellange en lange termijn. Daarbij wordt zowel gekeken naar het te voeren beleid tijdens deze crisis als naar het beleid gericht op de economische positie na deze crisis. Het PBL kijkt naar de gevolgen van de coronacrisis voor onder meer mobiliteit, wonen, klimaatverandering en energie (broeikasgasemissies), natuur en landbouw, evenals grondstoffengebruik. Het RIVM kijkt in deze context naar de gevolgen van crisis en ingezette beleidsmaatregelen op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. Zoals gebruikelijk betrekken de bureaus waar relevant ook andere wetenschappers bij hun analyses en adviezen.

Onafhankelijk

De vier (plan)bureaus opereren onafhankelijk van het kabinet en bepalen zelf wie ze betrekken bij hun werk. Zij geven hun analyses en adviezen gevraagd en ongevraagd. Schriftelijke adviezen aan het kabinet worden altijd openbaar gemaakt. Het kabinet en ook de bureaus zelf zien hun rol vooral liggen in het analyseren van en adviseren over de ontwikkelingen in de komende weken en maanden, waarbij thema’s als beschermen van kwetsbare groepen, behoud en stimulering van werkgelegenheid, en omgaan met schaarse ruimte in een 1,5 meter samenleving om aandacht vragen. Daarbij houden de bureaus ook de effecten van maatregelen op de ontwikkeling op langere termijn voor ogen. Zo kan de vormgeving van maatregelen bevorderen dat het na de coronacrisis business-as-usual wordt of juist dat Nederland naar een duurzamer ‘nieuw normaal’ gaat. De focus ligt niet bij het adviseren over individuele maatregelen die in de crisis moeten worden genomen, bijvoorbeeld over het al dan niet opheffen van beperkingen voor een specifieke sector.  Dat verhoudt zich slecht met het tempo van de crisisbesluitvorming op de korte termijn. 

Twee andere adviesgroepen

Het kabinet maakt overigens niet alleen gebruik van het samenwerkingsverband van de vier bureaus om te adviseren op sociaal-economisch terrein. Er zijn ook twee andere adviesgroepen. Dit zijn de Denktank SER waarin een breder netwerk van sociale en maatschappelijke organisaties (waaronder ook CPB en SCP) deelnemen en een door de Amsterdamse burgemeester geïnitieerde tijdelijke adviesgroep die kabinet en lokaal bestuur adviseert.

Lees meer over