23 november 2021

Position Paper Europese begrotingsregels

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer neemt het Centraal Planbureau (CPB) deel aan het rondetafelgesprek ‘De toekomst van de Europese begrotingsregels: hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact’ op 24 november 2021. Deze notitie bevat de inbreng van het CPB voor dit gesprek.

De bijdrage van het CPB in het kort: 

  • De financiële stabiliteit van de Economische en Monetaire Unie (EMU) vraagt, vanwege de onderlinge afhankelijkheid van lidstaten, om begrotingsregels en economische beleidscoördinatie. De huidige regels zijn echter arbitrair, complex en mede daardoor ongeloofwaardig.
  • Economische en financiële stabiliteit is het meest gebaat bij simpele begrotingsregels gericht op de middellange termijn, zoals het meerjarig uitgavenkader dat in Nederland wordt gehanteerd. De uitgavenkaders zouden moeten passen bij een langetermijndoelstelling voor houdbare schuld.
  • Het is moeilijk een dergelijke schuldlimiet economisch exact te onderbouwen. Daarom is het van belang een schulddoelstelling te kiezen die enerzijds de financiële risico’s beheersbaar houdt en anderzijds een haalbaar en geloofwaardig afbouwpad mogelijk maakt voor lidstaten met te hoge schulden. Goede handhaving is daarbij essentieel.

Zie het position paper voor meer informatie. Het rondetafelgesprek is rechtstreeks te volgen via de website van de Tweede Kamer. 

Contactpersonen

Photo of Pieter Hasekamp
Pieter Hasekamp +31 6 52844954 Lees verder
Photo of Bert Smid
Bert Smid +31 6 11594311 Lees verder

Lees meer over