9 februari 2023

Position Paper Toekomst van de euro

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer neemt het Centraal Planbureau (CPB) deel aan het rondetafelgesprek ‘De toekomst van de euro’. Deze notitie bevat de inbreng van het CPB voor dit gesprek.

De bijdrage van het CPB in het kort: 

  • Dankzij de combinatie van de EU en de EMU zijn de handelskosten in de interne markt verlaagd. Dit leidde tot meer interne handel. Nederland is een van de landen die hiervan het meest profijt heeft.
  • Structurele verschillen tussen lidstaten vormen een uitdaging voor de stabiliteit van de EMU. Het gaat hierbij zowel om verschillen in de ontwikkeling van de reële economieën van de individuele lidstaten alsook om verschillen in de ontwikkeling van overheidsschulden en de verwevenheid van commerciële banken en nationale overheden. 
  • Deze divergentie tussen lidstaten zet druk op de toekomstbestendigheid van de EMU. Het is belangrijk te sturen op een betere naleving van de Europese begrotingsregels. Ook kan verdere risicodeling via de bankenunie en kapitaalmarkt gestimuleerd worden, maar de mate waarin landen solidair met elkaar willen zijn is uiteindelijk een politieke keuze.

Lees meer over