18 november 2010

Actualisatie Economische Verkenning 2011-2015 (verwerking Regeerakkoord)

In dit CPB Document wordt voor de middellange termijn een scenario voor de overheidsfinanciën geschetst, met daarin verwerkt het beleid van het nieuwe kabinet conform het financieel kader van het regeerakkoord.

Het CPB heeft hierover al gepubliceerd in de CPB Notitie van 27 september (Analyse economische effecten financieel kader). Dit Document is aanvullend op deze notitie; op het terrein van de overheidsfinanciën bevat dit Document meer detail. De data is bijgevoegd als bijlage.

Bij een bbp-groei van 1¼% per jaar loopt het overheidstekort naar verwachting terug van 5,8% bbp in 2010 tot 0,9% bbp in 2015. Dit betekent een tekortvermindering van 27 mld euro. Het collectief gefinancierde deel van de zorg is de snelst groeiende post van de collectieve uitgaven. Door een daling van de uitgaven op de rijksbegroting in enge zin blijft de totale stijging van de overheidsuitgaven beperkt tot 6½ mld euro tussen 2010 en 2015 en dalen de collectieve uitgaven uitgedrukt in procenten bbp met 2,5%-punt. Belastingen en premies nemen reëel toe met 29 mld euro (2,3%-punt bbp), waarvan 12 mld euro als gevolg van beleid.

Contactpersonen