12 december 2006

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

De ontwikkeling van het arbeidsaanbod speelt een belangrijke rol bij de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Door de vergrijzing komt de houdbaarheid onder druk te staan. Extra groei van het arbeidsaanbod kan deze druk niet geheel wegnemen, maar het kan wel een belangrijke bijdrage leveren.

Zonder aanvullend beleid zal de toekomstige groei van het arbeidsaanbod naar alle waarschijnlijkheid lager zijn dan de groei aan het einde van de 20e eeuw. De stijgende arbeidsdeelname van ouderen zal, net als de effecten van reeds bestaand beleid, bijdragen aan de groei van het arbeidsaanbod, maar dit zal de afzwakkende groei van de arbeidsparticipatie van vrouwen niet volledig kunnen compenseren (Van Vuuren en Euwals, 2006).

In dit memorandum wordt een overzicht gegeven van het arbeidsaanbod in Nederland naar verschillende sociaaldemografische kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, gezinssituatie, opleiding en etniciteit. Naast de beschrijvende statistieken wordt op basis van eerdere CPB scenario's de toekomstige ontwikkeling van het arbeidsaanbod van de verschillende groepen beschreven. Bij de beschrijving van het arbeidsaanbod wordt gekeken naar het aantal personen dat werkt of actief op zoek is naar een baan, en naar het aantal gewerkte uren.

Auteurs

Daniel van Vuuren
Janneke Rijn

Lees meer over