7 september 2011

Buurteffecten in perspectief

Effecten mengen wijken waarschijnlijk gering

Persbericht
Het mengen van bevolkingsgroepen is al jaren onderdeel van het Nederlandse wijkenbeleid. Maar buitenlands onderzoek laat zien dat de sociaal-economische gevolgen voor achterstandgroepen klein zijn.

Te verwachten valt dat dergelijke buurteffecten in Nederland nog geringer zijn, maar helaas ontbreekt goed Nederlands onderzoek tot op heden. Dat schrijven Sander Gerritsen en Ted Reininga in de CPB Policy Brief 'Buurteffecten in Perspectief', die vandaag is gepubliceerd. 

Voor een goede evaluatie van spreidingsbeleid is van belang te weten of mensen uit achterstandsgroepen erop vooruit gaan als zij verhuizen naar een betere buurt en/of dat mensen die de nieuwkomers in hun wijk ontvangen er mogelijk op achteruit gaan. Spreiden vergroot de brede welvaart alleen als zij die verhuizen er in totaal meer op vooruitgaan dan dat de ontvangende buurtgenoten er mogelijk op achteruitgaan. Of dat het geval is, is tot op heden onbekend door gebrek aan goed onderzoek dat de effecten duidelijk en wetenschappelijk verantwoord aantoont. 

Voor de Verenigde Staten en Canada is wel methodologisch verantwoord goed onderzoek beschikbaar. Meer gemengde buurten kunnen de (gevoelens van) veiligheid en de geestelijke gezondheid van bewoners bevorderen. Maar gemengde buurten dragen niet bij aan een verbetering van hun sociaal-economische positie. Omdat de uitgangssituatie van Nederland beter is dan die van de Verenigde Staten, zijn de effecten van spreidingsbeleid op het terrein van veiligheid en gezondheid in ons land vermoedelijk nog kleiner. Meer kennis over buurteffecten vraagt ook hier echter om goed onderzoek.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Mogelijk leidt het beleid wel tot verbetering van de leefbaarheid. Wat de gevolgen zijn voor bewoners van andere wijken die mensen uit achterstandsgroepen in hun wijk ontvangen, is echter onbekend. Voor een totaalbeeld van spreidingsbeleid is het noodzakelijk deze effecten ook te kennen.

Deze conclusies volgen na Amerikaans literatuuronderzoek, omdat de opzet van het Nederlandse onderzoek tot nu toe geen harde conclusies toelaat. Voor de Verenigde Staten en Canada is wel onderzoek beschikbaar dat op een methodologisch verantwoorde wijze de invloed van de buurt op individuele buurtbewoners in kaart brengt. Uit die literatuur blijkt weliswaar dat meer gemengde buurten de (gevoelens van) veiligheid en de geestelijke gezondheid van bewoners kunnen bevorderen, maar dat gemengde buurten niet bijdragen aan een verbetering van hun sociaaleconomische positie. Omdat de uitgangssituatie van Nederland beter is dan die van de Verenigde Staten, zijn de effecten van additioneel spreidingsbeleid op veiligheid en gezondheid in ons land vermoedelijk kleiner.

Auteurs

Ted Reininga
Sander Gerritsen

Lees meer over