12 mei 2006

De structurele groei van het arbeidsaanbod op middellange termijn

De structurele groei van het arbeidsaanbod in de periode 2008-2011 bedraagt naar verwachting ruim 150 000 personen. In vergelijking met voorgaande perioden is deze groei beduidend lager, wat voor het belangrijkste deel kan worden verklaard uit de vergrijzende bevolking.

Dat nog altijd sprake is van een groeiend arbeidsaanbod wordt veroorzaakt door de nog immer stijgende participatiegraden van ouderen en vrouwen. De arbeidsparticipatie van ouderen en de effecten van beleid met betrekking tot de sociale zekerheid worden steeds belangrijker bij de toekomstige ontwikkeling van het arbeidsaanbod, terwijl in vergelijking met de jaren 1990 de participatiegroei bij vrouwen relatief steeds minder bijdraagt. Met name voor de jongere cohorten van vrouwen valt bij ongewijzigd beleid nauwelijks een verdere groei van de arbeidsparticipatie te verwachten. Een logisch gevolg hiervan is dat de mate van deeltijdwerk minder hard zal gaan stijgen dan voorheen. Gemeten in arbeidsjaren zal de teruggang in de groei dan ook minder groot zijn dan in termen van het arbeidsaanbod in personen.

Auteurs

Daniel van Vuuren

Lees meer over