30 maart 2016

Een raming van de zorguitgaven 2018-2021

Dit CPB Achtergronddocument geeft extra informatie over de raming van de zorguitgaven bij de Middellangetermijnraming voor Nederland bij ongewijzigd beleid.
No title

Lees ook CPB Boek 21 'Middellangetermijnverkenning 2018-2021'.

Gebruik van de middellangetermijnraming voor de zorg
Het CPB maakt voorafgaand aan de verkiezingen een middellangetermijnraming voor de zorguitgaven (MLT-zorg) bij ongewijzigd beleid. Deze raming is input voor en een onderdeel van de middellangetermijnraming op macroniveau. Verder dient deze als basispad voor de analyse van verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.

Karakter van de MLT-zorg
Er zijn verschillende soorten ramingen van de zorguitgaven denkbaar. Een taakstellende raming geeft aan in welke mate de zorguitgaven mogen groeien. Een dergelijke raming geeft daarmee een norm op basis van een gewenste ontwikkeling aan. Een realistische raming bij ongewijzigd beleid geeft zo goed mogelijk weer hoe de zorguitgaven zich zullen ontwikkelen als het beleid doorloopt zonder nieuwe aanpassingen.

Sinds 2001 maakt het CPB een realistische zorgraming, in de zin dat deze zo goed mogelijk aansluit bij de realiteit zoals die zich zou ontwikkelen bij ongewijzigd beleid. Kenmerkend voor deze raming is dat in de raming in een toenemende behoefte aan en vraag naar zorg tegemoet wordt gekomen, voor zover het zorgaanbod dit mogelijk maakt. Uiteraard is een dergelijke raming met onzekerheid omgeven, zoals ook steeds werd benadrukt.

Downloads

Auteurs

Kasper Stuut
Paul Westra