7 februari 2007

Indicatie van effecten Financieel kader 2008-2011

Deze notitie bevat een indicatieve analyse van de ex-ante budgettaire effecten van het Financieel kader van het coalitie-akkoord. De maatregelen in het Financieel kader worden in de komende maanden door het nieuwe kabinet nader uitgewerkt.

Zo moet nog worden besloten over de exacte invulling van diverse enveloppen voor uitgavenverhoging en lastenverlichting. Een en ander betekent beperkingen voor het CPB bij de kwantitatieve analyse van de budgettaire en economische effecten. De analyse richt zich daarom voornamelijk op een toets op de (haalbaarheid van de) voorgestelde maatregelen. Daarnaast wordt (kwalitatief) ingegaan op de macro-economische effecten, de koopkrachteffecten en op de lange-termijnhoudbaarheid. Gezien bovenstaande kent de analyse meer dan de gebruikelijke onzekerheden.