16 mei 2011

Innovatiebeleid in Nederland: De (on)mogelijkheden van effectmeting

Het CPB heeft de laatste jaren onderzoek gedaan naar een instrument om niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief de effecten van kennisbeleid op (materiële) welvaart in beeld te brengen. Dit CPB Achtergronddocument rapporteert over het deel van het programma dat gaat over het innovatiebeleid rond toegepast onderzoek en innovatie in Nederland.

Het analyseert dit beleid en combineert deze analyse met inzichten op basis van de economische theorie en empirie. We concluderen dat een effectmeting van het innovatiebeleid op het bruto binnenlands product (bbp) momenteel nog niet mogelijk is in Nederland. Deze zoektocht heeft wel ons denken aangescherpt en verbreed, resulterend in een denkkader dat behulpzaam kan zijn bij het maken van keuzes rond innovatiebeleid en suggesties voor nader onderzoek om de empirische basis voor dit beleid te versterken.

Auteurs

Henry van der Wiel

Lees meer over