17 september 2002

Macro Economische Verkenning (MEV) 2003

Macro Economische Verkenning 2003

Persbericht
De Nederlandse economie herstelt zich vooralsnog traag van de conjuncturele teruggang. De economische groei zal dit jaar naar verwachting uitkomen op een magere 0,5%, terwijl voor 2003 een lichte versnelling naar 1,5% wordt geraamd. De opleving van de wereldeconomie lijkt iets minder uitbundig uit te komen dan eerder geraamd.

De voor Nederland relevante wereldhandel zal desalniettemin volgend jaar behoorlijk toenemen met 7,75%. Het Nederlandse bedrijfsleven kan echter slechts in bescheiden mate profiteren van de internationale opleving. De sinds 1998 fors stijgende arbeidskosten in Nederland en de duurdere euro tasten de Nederlandse concurrentiepositie sterk aan, waardoor het bedrijfsleven veel marktaandeel verliest.
De overheidsbestedingen, die dit jaar nog de grootste bijdrage aan de groei leveren, zullen in 2003 onder invloed van de voorgenomen bezuinigingen nauwelijks stijgen. Door de conjuncturele tegenwind slaat dit jaar het EMU-saldo om in een tekort van naar verwachting 0,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De nieuwe coalitie geeft in 2003 prioriteit aan ombuigingen en inkomstenverhogende maatregelen, waardoor in de raming het EMU-tekort volgend jaar niet verder oploopt.

  • Herstel Nederlandse economie laat langer op zich wachten
  • Marktaandeel Nederlands bedrijfsleven loopt sterk terug
  • Werkloosheid loopt sterk op
  • Begrotingstekort in 2002 en 2003


Herstel in industrielanden minder krachtig dan eerder voorzien
De economische groei in de Verenigde Staten zal dit jaar naar verwachting 2,25% bedragen. De Amerikaanse economie herstelde zich begin dit jaar krachtig na de aanslagen van september 2001. In het eerste kwartaal werd een groeitempo bereikt van 5% op jaarbasis. De stemming bij consumenten en bedrijfsleven sloeg in het tweede kwartaal echter volledig om. Onder invloed van tegenvallende winsten en van de boekhoudschandalen daalden de aandelenkoersen scherp. Mede door een zwakkere binnenlandse consumptiegroei zakte het groeitempo in het tweede kwartaal dan ook terug naar 1% op jaarbasis. Naar het zich laat aanzien zullen de financiële verwikkelingen een verder herstel in de tweede helft van dit jaar echter niet blokkeren. Gesteund door een lage rente en een lage koers van de dollar zullen productiviteit en winsten van het Amerikaanse bedrijfsleven weer kunnen toenemen. Voor 2003 wordt een groei van 3,25% geraamd.
Het herstel in West-Europa komt slechts moeizaam op gang. De economische groei in de Europese Unie zal dit jaar gemiddeld niet boven de 1,25% uitkomen, waarna een licht herstel tot 2,5% in 2003 geraamd wordt. Door toenemende werkloosheid sinds het najaar van 2001, gestaag dalende beurskoersen en hoge inflatie in de beginmaanden van dit jaar is het consumentenvertrouwen in het eurogebied sterk gedaald, wat zijn weerslag heeft op de gezinsuitgaven. De verwachtingen op de wat langere termijn zijn echter gunstig. De inflatie is, deels door de hogere eurokoers, momenteel minder hoog, hetgeen goed is voor de koopkracht en dus voor de gezinsconsumptie. Zonder nieuwe incidenten zal naar verwachting een einde komen aan de daling van de investeringen.
Al met al ziet de nabije toekomst er voor de wereldeconomie zeker niet slecht uit. De groei van de wereldhandel die dit jaar nog met 3,75% relatief bescheiden is, lijkt zich volgend jaar krachtig te herstellen en op 10% uit te komen. De voor Nederland relevante wereldhandel blijft daar in beide jaren wel bij achter.

Onzekerheden
De belangrijkste onzekerheden rond de raming van de Nederlandse economie vloeien voort uit een aantal instabiele factoren die vroeger of later het beeld kunnen verstoren. Zo is het mogelijk dat de malaise op de internationale financiële markten langer aanhoudt, bijvoorbeeld door nieuwe boekhoudschandalen of winstcorrecties. Dat zou het vertrouwen en daarmee de bestedingen wereldwijd en dus ook in Nederland sterk kunnen drukken.
Een volgende risicofactor ligt bij de koers van de dollar. Een lagere dollarkoers zou de concurrentiepositie van het eurogebied verder ondermijnen en het conjunctuurherstel in deze regio kunnen vertragen. Maar ook op korte termijn kan een sterkere dollarkoers niet worden uitgesloten. Daarnaast kunnen de politieke spanningen in en rond het Midden-Oosten via hogere olieprijzen ongunstig uitwerken op de Nederlandse economie. Indien deze spanningen leiden tot een oorlogssituatie, dan kunnen de gevolgen nog aanzienlijk ernstiger zijn.
Daar staat tegenover dat een krachtiger conjunctuurherstel in de industrielanden evenzeer denkbaar is, aangezien de internationale opleving die in de raming besloten ligt, gematigd is in vergelijking met eerdere perioden van opgaande conjunctuur.

Economische groei in Nederland in 2002 bescheiden, licht herstel in 2003
De groei van de Nederlandse economie zal dit jaar met 0,5% zeer bescheiden zijn, met name door dalende investeringen van bedrijven en magere groeiprognoses voor consumptie en uitvoer. De overheidsbestedingen nemen dit jaar, met name door hogere uitgaven voor onderwijs en zorg, nog behoorlijk toe, en leveren daarmee de belangrijkste bijdrage aan de economische groei in 2002. De productie in de marktsector zal in 2002 echter naar verwachting wel een lichte daling laten zien. In de tweede helft van het jaar zal de economie zich waarschijnlijk enigszins herstellen ten opzichte van de afgelopen vier kwartalen, waarin de economische groei (van kwartaal op kwartaal) rond de nul schommelde. Het aantrekken van de wereldhandel levert in de tweede helft van het jaar sterke impulsen op voor het bedrijfsleven.
Volgend jaar vertaalt de verwachte internationale opleving van de wereldeconomie zich in een hogere groei van de uitvoer, die daarmee de rol van trekker van de Nederlandse economie weer op zich zal nemen. De economische groei zal volgend jaar dan ook versnellen naar 1,5%. De consumptieve bestedingen zullen iets meer toenemen dan dit jaar, de daling van de investeringen wordt waarschijnlijk tot stilstand gebracht en de investeringen in woningen zullen weer gaan stijgen. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de productie in de marktsector volgend jaar naar verwachting met 1,5% zal toenemen. De voorgenomen bezuinigingen van het kabinet resulteren in een bijzonder lage groei van de overheidsbestedingen.

Consumptie onder druk
Sinds het begin van dit jaar is het consumentenvertrouwen sterk gedaald. De koopbereidheid, een onderdeel van het consumentenvertrouwen, is sinds 1985 niet meer zo laag geweest, en ook de beoordeling van het economische klimaat is sterk teruggevallen. Dalende beurskoersen, oplopende werkloosheid en hoog blijvende inflatie doen het vertrouwen geen goed. Volgend jaar zal de particuliere consumptie met 1,5% waarschijnlijk nauwelijks sneller groeien dan dit jaar (1,25%). Onder de veronderstelling dat de beurskoersen de bodem hebben bereikt, zal het effect van het aandelenvermogen op de consumptiegroei het komende jaar minder negatief zijn. Het reëel beschikbaar inkomen van gezinnen neemt in de raming in beide jaren toe met 0,25%. De afnemende inflatie heeft een positief effect op de reële inkomens, maar daar staan lagere loonstijgingen, een lagere werkgelegenheidsgroei en een lastenverzwaring (van bijna 3 miljard euro) tegenover.
Het negatieve effect op de consumptie van de afschaffing van het spaarloon wordt enigszins beperkt doordat huishoudens hierdoor op korte termijn over meer liquide middelen kunnen beschikken. Doordat niet langer een inleg voor de spaarregeling op het loon wordt ingehouden en eerder gespaarde bedragen vervroegd vrijvallen, krijgen werknemers in 2003 de beschikking over circa 4,5 mld euro (ongeveer 1% van het BBP) extra liquiditeit. Naar verwachting zal een klein deel hiervan consumptief worden aangewend. De rest zal verschuiven naar andere vormen van spaargeld, waaronder de nieuwe levensloopregeling waarop de overheid een bonus van 30% uitkeert bij opname ter financiering van onbetaald verlof.

Winstverslechtering en lage groei drukken investeringen
De bedrijfsinvesteringen (exclusief woningen) dalen dit jaar naar verwachting met 2,25%. Naast de geringe productiegroei en de bijbehorende lage bezettingsgraden heeft ook de verslechtering van de winstgevendheid in bedrijven, die zich sinds 1999 voordoet, een drukkend effect op de investeringen. De winstquote en de rentabiliteit op het eigen vermogen zijn sinds 1982-1983 niet meer zo laag geweest. Gezien dit sombere klimaat zullen de bedrijfsinvesteringen volgend jaar waarschijnlijk nog geen groei laten zien.

Marktaandeel van Nederlandse export krimpt
De uitvoer van goederen, exclusief energie, zal dit jaar naar verwachting een zeer bescheiden groei van 1,25% laten zien. De binnenslands geproduceerde uitvoer daalt waarschijnlijk in 2002, net als in 2001, met 0,75%. Volgend jaar lijkt een herstel van de uitvoergroei in het verschiet te liggen, onder invloed van de hoge groei van de voor Nederland relevante wereldhandel (herwogen naar regio en pakketsamenstelling). De groei van de Nederlandse export blijft daar in 2002 en 2003 naar verwachting echter flink bij achter. De voornaamste reden voor dit slechte presteren van Nederlandse exporteurs op de wereldmarkt is gelegen in de sterk verslechterde prijsconcurrentiepositie: Nederlandse producten zijn ten opzichte van de euroconcurrenten duurder geworden, doordat de beduidend hogere loonontwikkeling bij lange na niet is gecompenseerd door een hogere groei van de arbeidsproductiviteit. Ten opzichte van concurrenten buiten het eurogebied wordt de nadelige positie nog versterkt door de hoge euro. Doordat de Nederlandse producenten zich uit de markt prijzen, vindt ook extra invoer plaats: buitenlandse alternatieven worden steeds goedkoper, en dus aantrekkelijker, voor consumenten en bedrijven.

Werkloosheid loopt fors op
De spanning op de arbeidsmarkt neemt in rap tempo af door de conjuncturele teruggang die vorig jaar inzette. Sinds het begin van 2002 neemt de werkgelegenheid minder toe dan het arbeidsaanbod, met als resultaat een forse oploop van de werkloosheid. Het aantal openstaande vacatures is ook al enige tijd aan het teruglopen. De werkgelegenheid in de marktsector zal dit jaar waarschijnlijk met 0,5% afnemen, voor volgend jaar wordt zelfs een daling van 1% voorzien. Omdat de werkgelegenheid in de collectieve sector dit jaar nog wel fors toeneemt, zal de totale werkgelegenheid in 2002 nog iets kunnen groeien. Volgend jaar zal echter ook de collectieve sector met een sterk teruglopende groei van de werkgelegenheid geconfronteerd worden. Aangezien het arbeidsaanbod in beide jaren blijft toenemen, resulteert een oploop van de werkloosheid van in totaal bijna 150 000 personen in twee jaar tijd. In procenten van de beroepsbevolking (4% in 2002, 5% in 2003) stijgt de werkloosheid weer voor het eerst sinds 1995. De I/A-ratio, de verhouding tussen het aantal inactieven en actieven, zal naar verwachting in 2002 voor het eerst sinds 1994 een stijging laten zien. Deels wordt deze toename veroorzaakt door een hoger beroep op de werkloosheidsuitkeringen, deels door een lager aantal actieven.

Loonstijging vertraagt langzaam
Onder invloed van de ongunstige conjuncturele situatie en met name de sterke stijging van de werkloosheid, neemt de geraamde contractloonstijging in de marktsector af van 3,75% dit jaar tot gemiddeld 3,25% volgend jaar. De reactiesnelheid van de lonen wordt beperkt doordat de contracten meestal een looptijd van één of twee jaar hebben. Bovendien worden veel contracten in het voorjaar afgesloten, terwijl de inflatie op dat moment naar verwachting nog iets boven het jaargemiddelde ligt en de werkloosheid daar juist onder. De verwachte contractloonstijging in de marktsector is ten opzichte van de inflatie relatief fors, zeker tegen de achtergrond van de scherp oplopende werkloosheid en de lage winstgevendheid. Maar daartegenover staat een flinke lastenverzwaring, die naar verwachting gedeeltelijk wordt afgewenteld via hogere lonen.

Inflatie neemt af, koopkracht in de min
De consumentenprijsindex (CPI) stijgt dit jaar naar verwachting met 3,5%. De inflatie blijft daarmee relatief hoog, met name door de sterke toename van de arbeidskosten per eenheid product. Het is aannemelijk dat de invoering van de euro is aangegrepen voor een verbetering van de marges, maar dit effect kan niet groot geweest zijn gezien de nu bekende cijfers van kostenstijgingen en consumentenprijzen. De inflatie neemt volgend jaar naar verwachting verder af tot 2,5%. De stijging van de arbeidskosten per eenheid product neemt af, doordat de groei van de arbeidsproductiviteit aantrekt.
De contractloonstijging in de marktsector ligt volgend jaar naar verwachting 0,75%-punt boven de inflatie. Toch daalt de koopkracht van werkenden met gemiddeld 1%. De lastenverzwaringen voor gezinnen van bijna 3 mld euro slaan voor een relatief groot deel neer bij werkenden, met name door de afschaffing van de spaarloonregelingen. Daarnaast spelen de sterke stijgingen van zowel de pensioenpremies als de premies voor particuliere ziektekostenverzekeringen hierbij een belangrijke rol.

Begrotingstekort in 2002 en 2003
Onder invloed van de conjuncturele groeivertraging verslechtert het EMU-saldo van de Nederlandse overheid in 2002 tot een tekort van 0,5% van het BBP. Zonder nader beleid dreigde in 2003 een begrotingstekort van 1% te ontstaan, maar door ombuigingen en inkomstenverhogende maatregelen zal dit naar verwachting met 0,4% van het BBP ongeveer gelijk blijven. De in het Strategisch Akkoord voorziene netto lastenverzwaring van 2 miljard euro wordt voor het grootste deel al in het eerste jaar van de nieuwe kabinetsperiode gerealiseerd. Daar bovenop heeft het kabinet een additioneel pakket maatregelen afgesproken van structureel 0,75 miljard euro ombuigingen en 1,25 miljard euro lastenverzwaring, dat in 2003 al vrijwel volledig zijn beslag krijgt. Dankzij al deze maatregelen kan het EMU-tekort in 2003 beperkt blijven tot circa 0,4% van het BBP.

Dit zijn enige hoofdlijnen uit de vandaag gepresenteerde Macro Economische Verkenning (MEV) 2003. Het Centraal Planbureau presenteert hierin analyses en prognoses van de Nederlandse en de wereldeconomie in de jaren 2002 en 2003. Tevens bevat de MEV 2003 twee speciale onderwerpen, namelijk 'EU-beleid na de uitbreiding' en 'Projectbeoordelingen in de praktijk'.

EU-beleid na de uitbreiding
In 2004 zullen Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, de Baltische staten, Malta en Cyprus vermoedelijk toetreden tot de EU. Deze forse uitbreiding zal na 2006 bij ongewijzigd beleid leiden tot een verhoging van de EU-uitgaven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het cohesiebeleid (het verstrekken van Europese subsidies voor de financiering van infrastructurele projecten en scholing, vooral bedoeld voor achtergebleven Europese regio's). Dit zal belangrijke financiële consequenties voor alle lidstaten met zich mee brengen en de netto-positie van Nederland zonder twijfel verslechteren.
Op het gebied van de landbouw doen de grootste problemen zich voor bij de Midden- en Oost-Europese (MOE-)landen. Deze landen zullen, om op termijn de concurrentie met de EU aan te gaan, hun landbouw drastisch dienen te moderniseren. Het GLB alleen is onvoldoende om die modernisering tot stand te brengen, omdat het zich slechts op de landbouwsector zelf richt. De gesignaleerde problemen hebben echter ook betrekking op de gebrekkige fysieke en institutionele infrastructuur van de betrokken toetredende staten, alsmede op de problemen in de verwerkende en toeleverende industrieën. Een brede aanpak, waarbij ook het cohesiebeleid een belangrijke rol zal kunnen spelen, is dus vereist.
De effectiviteit van het huidige cohesiebeleid in het realiseren van haar primaire doelstelling, vermindering van de welvaartsverschillen binnen de EU, is momenteel niet erg hoog. Dit heeft vooral te maken met de vormgeving van het beleid. Hierdoor is het cohesiebeleid verworden tot een speelbal van de politieke onderhandelingen over de netto budgettaire positie van landen.
De EU-uitbreiding biedt dan ook belangrijke uitdagingen voor het EU-beleid in de komende decennia. De tientallen miljarden euro's die jaarlijks aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid en cohesiebeleid worden besteed, zullen effectiever moeten worden ingezet om te komen tot een vergroting van de economische groei en, in samenhang daarmee, een vermindering van de armoede in de landbouwgebieden van de nieuwe lidstaten.

Projectbeoordelingen in de praktijk
In de afgelopen jaren hebben het CPB en andere instituten een groot aantal voorstellen voor infrastructurele projecten geanalyseerd, waarbij de kosten-baten-analyse (KBA) veelvuldig als instrument werd gehanteerd. Een KBA brengt op systematische wijze de maatschappelijke kosten en baten in beeld, die verbonden zijn aan de uitvoering van die projecten. Voorbeelden van projecten waarvoor KBA's zijn opgesteld, zijn de Tweede Maasvlakte, nieuwe start- en landingsbanen bij Schiphol en de Hogesnelheidslijn Oost. Ook heeft het CPB in samenwerking met de andere planbureaus een beoordeling van ruim tweehonderd investeringsvoorstellen van departementen en landsdelen uitgevoerd.

De kosten-batenanalyse levert een denkkader om projecteffecten van uiteenlopende aard op een systematische wijze in beeld te brengen. De methode is breed toepasbaar voor het beoordelen van projecten op diverse beleidsterreinen. Toepassing van het KBA-denkkader leidt tot een verzakelijking in de beleidsdiscussie. Het is niet zo dat projecten op het ene beleidsterrein altijd beter scoren dan op het andere. De kwaliteit van het project is doorslaggevend voor de uitkomst van de KBA. Zo blijkt bij een goed project uit de probleemanalyse dat er knelpunten bestaan en dat het project ook qua omvang en timing logisch aansluit bij de geconstateerde knelpunten. Er is bovendien oog voor alternatieve mogelijkheden en andere instrumenten om beleidsdoelen te realiseren. Door in een vroegtijdig stadium een kengetallen-KBA uit te voeren, kan een eerste indruk gegeven worden van de uitkomsten van een project. Ook de maatschappelijke effecten van veiligheids- en milieunormen zouden met een KBA of kosteneffectiviteitsanalyse inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De Macro Economische Verkenning (MEV) wordt jaarlijks in september gepubliceerd.

Downloads

Lees meer over