28 februari 2005

Over de beoordeling van de economische ratio van innovatiebeleidsinstrumenten

Het Ministerie van Economische Zaken tracht aan de Tweede Kamer inzicht te geven over de effectiviteit van het innovatiebeleidsinstrumentarium met de publicatie MEET (=Monitoring van de Effectmeting van het EZ Technologie instrumentarium). Inmiddels zijn drie van deze publicaties verschenen, in 2000, 2001 en 2004.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft het CPB gevraagd hoe de systematiek van MEET verbeterd kan worden, zodat een plausibel inzicht in de economische ratio van de innovatiebeleidsinstrumenten verkregen wordt.

Dit memorandum beantwoordt op de vraag volgens onderstaande aanpak. Eerst bespreken we de kenmerken van een goede beoordelingssystematiek van de economische ratio van een innovatiebeleidsinstrument. Vervolgens geven we de systematiek van MEET weer. Uit de verschillen volgen de mogelijkheden tot verbetering. De laatste paragraaf concludeert.

Auteurs

Maarten Cornet
Bert Minne

Lees meer over