29 mei 2012

Relatie Opleidingsniveau en Arbeidsaanbod

Naar aanleiding van de analyses in 'Keuzes in Kaart 2011-2015' heeft het ministerie van OCW het CPB gevraagd de relatie tussen het opleidingsniveau en arbeidsmarktuitkomsten als arbeidsparticipatie en gewerkte uren nader te onderzoeken.

Hierbij wordt aandacht gevraagd voor een viertal punten: 

  1. In hoeverre bestaat een causale relatie tussen het opleidingsniveau en de verwachte arbeidsparticipatie (extensieve marge) en het aantal gewerkte uren (intensieve marge)? En hoe sterk is deze relatie?
  2. Is het mogelijk een bredere variëteit aan groepen te onderscheiden, bijvoorbeeld meer opleidingstypen of een onderscheid naar mannen en vrouwen?
  3. Welke mechanismen liggen ten grondslag aan de relatie tussen opleidingsniveau en arbeidsparticipatie en gewerkte uren?
  4. Welke rol speelt het participatie-effect ten gevolge van een hoger opgeleide beroepsbevolking in de houdbaarheidssommen?

Dit document beantwoordt de eerste drie vragen. De relatie tussen onderwijs en houdbaarheid wordt separaat opgepakt. Resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor de aanscherping van het instrumentarium voor de kwantificering van de effecten van onderwijsbeleid.

Downloads

Auteurs