13 juni 2014

Second Opinion MKBA Ring Utrecht

Uitstel Verbreding A27/A12 Ring Utrecht beste optie

Persbericht
Uitstel van de verbreding A27/A12 bij de Ring Utrecht verhoogt de maatschappelijke welvaart. Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten geeft aan dat het project pas rendeert als het fileprobleem rondom Utrecht aanzienlijk verergert ten opzichte van de huidige situatie.
No title

Verder blijkt dat een aantal jaren uitstel relatief weinig kost als er sprake is van hoge economische groei en een maatschappelijk verlies voorkomt als de groei beperkt blijft. Dit pleit voor uitstel van de beslissing over de voorgestelde verbreding van snelwegen van de Ring Utrecht, zo concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag verschenen studie Second opinion MKBA Ring Utrecht, die is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Het CPB heeft een second opinion gegeven op de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Ring Utrecht door het bureau Decisio. Hierin worden de maatschappelijke voor- en nadelen van het zogeheten voorkeursalternatief (VKA) Ring Utrecht berekend. Dit VKA omvat onder meer een herinrichting van de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd en een uitbreiding van het aantal rijstroken naar 2x7 op de A27 ter hoogte van het landgoed Amelisweerd. In het scenario met hoge groei heeft het VKA een MKBA-saldo van 0,5 à 0,6 mld euro. In het lage groeiscenario is het MKBA-saldo negatief (–0,4 à –0,5 mld euro).

De algemene indruk van het CPB van de MKBA Ring Utrecht is goed, de maatschappelijke kosten en baten van het VKA worden evenwichtig in beeld gebracht. In de MKBA is alleen gekeken naar de kosten en baten van het VKA. Andere varianten, vooral 2x6 rijstroken binnen de bestaande verkeersbak bij Amelisweerd, zijn in een eerder stadium afgevallen vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Maar op basis van de nu beschikbare veiligheidsrapporten kunnen sommige van dergelijke varianten naar de mening van het CPB niet op voorhand worden uitgesloten. Dit zou als voordeel hebben dat de bak bij Amelisweerd niet hoeft te worden verbreed. Uitstel van besluitvorming heeft daarom ook het voordeel dat deze alternatieven nader onderzocht kunnen worden.

Contactpersonen

Lees het bijbehorende persbericht.

Het CPB heeft gedurende het proces van het opstellen van de MKBA diverse malen overleg gehad met de onderzoekers. Zo heeft het CPB in juli gereageerd op een startnotitie, terwijl in augustus en september een concept handreiking voor de MKBA van Decisio is becommentarieerd. Het overleggen met onderzoekers gedurende het proces van de MKBA-opstelling en het leveren van input voor de MKBA door de opstellers van een second opinion, sluit goed aan bij de richtlijnen in de nieuwe Algemene MKBA Leidraad (Romijn en Renes, 2013).

Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de door Decisio uitgevoerde MKBA. In hoofdstuk 3 worden enkele kritiekpunten van het CPB weergegeven. De conclusies zijn verwoord in de samenvatting waarmee deze second opinion is begonnen.

Downloads

Auteurs

Gerbert Romijn

Lees meer over