16 maart 2021

Second Opinion MKBA Economische Analyse Zoetwater

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft het CPB een second opinion uitgevoerd naar de MKBA Economische Analyse Zoetwater (EAZ). De MKBA EAZ onderzoekt de welvaartseffecten van twee pakketten van maatregelen ten behoeve van de zoetwatervoorziening in Nederland. Daarbij staan drie vragen centraal: Wat zijn de economische effecten van veranderende waterschikbaarheid in de verschillende Deltascenario’s? Welke zoetwatermaatregelen zijn vanuit maatschappelijk welvaartsperspectief het meest voordelig? En wat is het te verwachten welvaartseffect van het voorgestelde maatregelpakket?
duingebied met een regenboog

De algemene indruk van het CPB is dat de MKBA EAZ, binnen de grenzen van wat mogelijk was met het analytisch instrumentarium en de beschikbare tijd, adequaat is uitgevoerd. Wel zijn er een paar aandachtspunten. Inhoudelijk belangrijk is dat geen rekening kon worden gehouden met adaptief omgaan met klimaatverandering door de gebruikers van zoetwater. Dit kan tot een overschatting van de droogterisico’s leiden en tot een overschatting van de effectiviteit van maatregelen. De opstellers van de MKBA bevelen dan ook aan dat nader onderzoek naar dit type gedragsaanpassingen nodig is.

Auteurs

Gerbert Romijn