24 oktober 2023

Vermindert het vervangen van studiebeurzen door een sociaal leenstelsel de onderwijsinschrijvingen? Resultaten van een hervorming in het Nederlandse hoger onderwijs

Invoering van het leenstelsel heeft niet geleid tot minder toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De instroom vanuit vwo is gelijk gebleven en vanuit havo zelfs iets gegroeid. Ook heeft het leenstelsel geen effect gehad op de studiekeuze. Deze effecten verschillen bovendien niet naar inkomen.

Deze publicatie hoort bij het (Engelstalige) discussion paper “Does replacing grants by income-contingent loans harm enrolment?”. Beide zijn een update van de Nederlandstalige CPB-publicatie ‘Effect Wet studievoorschot op toegankelijkheid en leengedrag’, gepubliceerd in mei 2020. De inhoud van deze update lijkt sterk op de eerder verschenen publicatie, met als belangrijkste verschillen tussen de twee publicaties dat we in deze update methoden hebben gebruikt om ook causale effecten te schatten, en dat recentere gegevens zijn gebruikt.

24 oktober 2023
Met invoering van de Wet studievoorschot hoger onderwijs (vaak aangeduid als het leenstelsel) in september 2015 is de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs komen te vervallen. In plaats van de basisbeurs kunnen studenten extra lenen tegen gunstige voorwaarden. Daarnaast is de maximale aanvullende beurs voor studenten uit gezinnen met een laag inkomen verhoogd en is er geen verschil meer tussen de hoogte van de (aanvullende) beurs voor thuiswonende en uitwonende studenten. De impact van de Wet studievoorschot verschilt daardoor naar inkomensgroep (van de ouders) en woonsituatie.

Deze publicatie hoort bij het (Engelstalige) discussion paper “Does replacing grants by income-contingent loans harm enrolment?”. Beide zijn een update van de Nederlandstalige CPB-publicatie ‘Effect Wet studievoorschot op toegankelijkheid en leengedrag’, gepubliceerd in mei 2020. De inhoud van deze update lijkt sterk op de eerder verschenen publicatie, met als belangrijkste verschillen tussen de twee publicaties dat we in deze update methoden hebben gebruikt om ook causale effecten te schatten, en dat recentere gegevens zijn gebruikt.

Lees meer over