15 augustus 2019

Augustusraming 2020 (concept Macro Economische Verkenning): kerngegevenstabel plus koopkracht

Economische groei valt terug tot 1,4% in 2020

Persbericht
De Nederlandse economische groei valt door de gure wind uit het buitenland terug. De werkloosheid bereikt zijn laagste punt in 2019, maar blijft volgend jaar nog steeds uitzonderlijk laag. De koopkracht ontwikkelt zich in 2020 positief door de stijging van de reële lonen en in iets mindere mate beleidsmaatregelen. Er blijft een overschot op de overheidsbegroting, maar dit overschot wordt wel minder groot. Dit blijkt uit de zojuist gepubliceerde Augustusraming 2020 (concept Macro Economische Verkenning 2020; cMEV) van het Centraal Planbureau (CPB).
No title

Deze raming vormt voor het kabinet het startpunt voor de afrondende besluitvorming over de ontwerpbegroting 2020, inclusief de besluitvorming over de koopkracht volgend jaar. Op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) wordt de Macro Economische Verkenning 2020 (MEV) gepubliceerd, waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de Nederlandse economische situatie.

Laura van Geest, directeur CPB: “Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons. De vaart gaat eruit. De werkloosheid blijft laag, maar de werkgelegenheidsgroei vlakt flink af, zeker in de marktsector. De Nederlandse economie moet het vooral hebben van de binnenlandse bestedingen, de export lijdt onder de fall out van ontwikkelingen in het buitenland.”

  2018 2019 2020
Bbp-groei terug naar 1,4% 2,6 1,8 1,4
Werkloosheid op laagste punt in 2019 3,9 3,4 3,6
Inflatie omlaag in 2020 1,6 2,6 1,3
Hogere contractloonstijging houdt aan 2,0 2,5 2,5
Koopkrachtstijging houdt in 2020 aan dankzij reële lonen 0,2 1,2 1,2
Overschot op overheidsbegroting wordt kleiner 1,5 1,2 0,5

De arbeidsmarkt blijft krap. De afzwakking van de productiegroei komt het eerst tot uitdrukking in een lagere stijging van de arbeidsproductiviteit. In 2020 zakt  de werkgelegenheidsgroei in bij een aanhoudende stijging van het arbeidsaanbod. Dit leidt ertoe dat er een einde komt aan de daling van de werkloosheid.

De niet-geringe neerwaartse risico’s voor de economie zijn verder toegenomen. Het Amerikaanse handelsbeleid plus de reacties daarop, de toegenomen kans op een chaotische Brexit en de politieke ontwikkelingen in Italië zijn belangrijke bedreigingen voor de Nederlandse economie.

De weergave van de koopkrachtcijfers verandert vanaf nu. In deze Augustusraming is voor het jaar 2019 naast de nieuwe ook de oude presentatie nog weergegeven.

Zie de downloads hieronder: de koopkrachtcijfers nieuwe presentatie, de koopkrachtcijfers oude presentatie en de uitleg over deze aanpassing.

Lees de algemene uitleg van de koopkrachtpresentaties van het CPB.

Deze Augustusraming (de concept MEV) van het CPB vormt voor het kabinet het startpunt voor de afrondende besluitvorming over de ontwerpbegroting 2020. Ook vallen de besluiten over de koopkracht volgend jaar. Op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) wordt de Macro Economische Verkenning 2020 (MEV) gepubliceerd, waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de Nederlandse economische situatie. Download hiernaast de pdf met de kerngegevenstabellen. Hierin zijn ook gedetailleerde koopkrachtcijfers te vinden. 

Kerngegevenstabel 2017-2020, 15 augustus 2019

Internationale economie

2017 2018 2019 2020
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) 5,1 3,2 1,9 1,9
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen,%) 2,2 0,2 0,9 1,2
Olieprijs (dollars per vat) 54,3 70,9 64,9 61,3
Eurokoers (dollar per euro) 1,13 1,18 1,13 1,12
Lange rente Nederland (niveau in %) 0,5 0,6 0,1 0,0

Volume bbp en bestedingen

2017 2018 2019 2020
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) 2,9 2,6 1,8 1,4
Consumptie huishoudens (%) 2,1 2,3 1,5 1,6
Consumptie overheid (%) 0,9 1,6 2,4 2,7
Investeringen (inclusief voorraden, %) 4,2 2,2 4,7 2,3
Uitvoer van goederen en diensten (%) 6,5 3,7 2,3 1,9
Invoer van goederen en diensten (%) 6,2 3,3 3,1 2,8

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)

2017 2018 2019 2020
Prijs bruto binnenlands product (%) 1,3 2,2 2,5 1,6
Uitvoerprijs goederen en diensten (exlusief energie, %) 1,3 1,0 0,8 1,0
Prijs goedereninvoer (%) 3,6 2,7 -0,6 0,1
Inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp,%) 1,3 1,6 2,6 1,3
Loonvoet bedrijven (per uur, %) 0,9 1,8 3,1 3,0
Contractloon bedrijven (%) 1,5 2,0 2,5 2,5
Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) 0,3 0,2 1,2 1,2

Arbeidsmarkt

2017 2018 2019 2020
Beroepsbevolking (%) 0,8 1,2 1,4 1,0
Werkzame beroepsbevolking (%) 2,1 2,3 1,9 0,8
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen) 438 352 310 335
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) 4,9 3,9 3,4 3,6
Werkgelegenheid (in uren, %) 2,0 2,2 2,0 0,7

Overig

2017 2018 2019 2020
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in %)  73,3 73,1 74,3 74,9
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) 0,9 0,6 -0,1 0,8
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen) 3,0 2,8 3,2 3,5
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp) 10,8 11,2 9,6 8,8

Collectieve sector (toelichting/begrippen)

2017 2018 2019 2020
EMU-saldo (% bbp) 1,3 1,5 1,2 0,5
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp) 56,9 52,4 49,3 47,4
Collectieve lasten (% bbp) 38,6 38,7 39,2 38,9
Bruto collectieve uitgaven (% bbp) 42,9 42,5 42,3 42,9

Aanvullende kerngegevens 2017-2020

Investeringen en uitvoer

2017 2018 2019 2020
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen %) 2,2 3,1 7,5 1,8
Investeringen bedrijven in woningen (%) 12,3 7,0 3,6 2,7
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) 5,7 3,1 -0,4 1,4
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) 8,3 5,1 4,7 2,7

Prijzen, overheid, nationale cpi en contractloon marktsector (toelichting/begrippen)

2017 2018 2019 2020
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) 1,4 1,7 2,6 1,5
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 1,4 1,4 1,5 1,6
Loonvoet sector overheid (%) 3,0 2,6 3,2 2,9
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) 0,9 2,6 3,3 2,6
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %) (a) 1,3 2,2 1,5 1,6
Prijs intermediair verbruik (%) 1,7 2,7 2,5 2,7
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) 1,3 2,1 2,0 1,3
Prijs nationale bestedingen (%) 1,3 2,4 2,6 1,7
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) 1,2 1,8 2,0 1,5
Contractloon marktsector (%) 1,6 2,0 2,4 2,5

Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)

2017 2018 2019 2020
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) 738,1 774,0 808,1 832,0
Bevolking (in duizenden personen) 17131 17233 17330 17420
Beroepsbevolking (in duizenden personen) 9017 9125 9250 9345
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in duizenden personen) 471 386 345 365
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie  (in % beroepsbevolking) 5,9 4,8 4,2 4,5
Bruto modaal inkomen (euro) 34000 34500 35500 36500
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) 0,5 0,7 0,3 -0,1

(a) Onlangs heeft er een review plaatsgevonden van de berekening van de IMOC, waarop het CBS, in overleg met andere betrokkenen, de berekening van de IMOC op een aantal punten conceptueel heeft gewijzigd. Deze wijzingen zijn doorgevoerd in de hier gepubliceerde IMOC.
Op de website van het CBS staat meer informatie over de IMOC-aanpassing.