Publicatievormen

Het CPB publiceert vrijwel wekelijks resultaten van onderzoek. Meestal wordt een onderzoek afgesloten met een rapport, een presentatie, een persbericht en/of een wetenschappelijk artikel. Al het werk van het CPB wordt op www.cpb.nl gepubliceerd, evenals het relevante achtergrondmateriaal. Er bestaat ook een CPB Historische collectie, deze collectie bevat publicaties van het Centraal Planbureau, die vanaf 1946 zijn uitgegeven en niet via www.cpb.nl toegankelijk zijn.

CPB Historische Collectie

De 'CPB historische collectie' bevat publicaties die zijn opgenomen in verschillende collecties, op basis van de reeksen waarbinnen deze publicaties zijn uitgegeven.

Huidige publicatievormen van het CPB

Ramingen

Elk kwartaal publiceert het CPB een kortetermijnraming voor de Nederlandse economie en de wereldeconomie. Deze ramingen hebben altijd betrekking op het lopende en het volgende jaar. Tweemaal per jaar worden uitgebreide analyses gepresenteerd: in maart/april verschijnt het Centraal Economisch Plan (CEP) en op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, tegelijk met de Miljoenennota, verschijnt de Macro Economische Verkenning (MEV). Ongeveer vier weken voor het verschijnen van de MEV brengt het CPB een tussentijdse beleidsarme raming uit, de concept-MEV (cMEV) op grond waarvan het beleid voor de MEV wordt verwerkt. In juni en in december worden deze ramingen (CEP, resp. MEV) geactualiseerd.

In de kortetermijnramingen wordt aandacht besteed aan de internationale conjunctuur, de Nederlandse volumeconjunctuur op macroniveau (economische groei, consumptie, investeringen, uitvoer en invoer], prijzen en winsten, arbeid en inkomen (lonen, werkgelegenheid, arbeidsaanbod, werkloosheid en koopkracht] en aan de overheidsfinanciën.

Voorafgaand aan een nieuwe kabinetsperiode publiceert het CPB een macroeconomische verkenning voor de daaropvolgende vier of vijf jaar. Deze middellangetermijnverkenning (mlt] reikt tot het einde van de nieuwe kabinetsperiode. In de analyse voor de mlt gaan we ervan uit dat het bestaande overheidsbeleid wordt voortgezet. De beleidsarme middellangetermijnverkenning vormt de basis voor de analyse van verkiezingsprogramma’s en voor een regeerakkoord.

Het CPB stelt minimaal één keer per jaar op verzoek van de Tweede Kamer de Risicorapportage Financiële Markten’ op en (sinds dit jaar) op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie de ‘Risicorapportage Cyberveiligheid Economie’.

CPB Boek

In deze reeks doet het CPB verslag van uitgebreide onderzoeken of beleidsonderwerpen. Recente voorbeelden hiervan zijn:

De reeks Kansrijk Beleid
De reeks Kansrijk Beleid is een gezamenlijk initiatief van het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL] en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Deze reeks heeft tot doel om de effecten van beleidsmaatregelen op verschillende terreinen in kaart te brengen. Er zijn delen verschenen over bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, onderwijsbeleid en mobiliteitsbeleid. Dit ter voorbereiding op eventuele plannen van politici en beleidsmakers, bijvoorbeeld in de aanloop naar de verkiezingen. Afhankelijk van het onderwerp worden de delen door één of meerdere planbureaus geschreven.

Hoewel de publicatie ‘Zorgkeuzes in kaart’ niet in deze specifieke reeks valt, past deze hier wel bij, aangezien het een doorrekening van de budgettaire effecten van beleidsmaatregelen voor de zorg in brede zin is.

De reeks Keuzes in Kaart
Hierin doet het CPB verslag van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s op basis van de meest recente middellangetermijnraming.

CPB Policy Brief

Een CPB Policy Brief ïs een kort rapport (maximaal vijftien bladzijden) dat de praktische betekenis van onderzoek toelicht voor beleidsmakers, of dat bepaalde beleidsopties in beeld brengt. Een CPB Policy Brief is meestal in het Nederlands geschreven, soms in het Engels.

CPB Achtergronddocument

Bij elke publicatie, maar zeker bij Policy Briefs, kan een achtergronddocument worden gepubliceerd. In dit document wordt verdere verdieping gezocht op het onderwerp.

CPB Notitie

In CPB Notities geeft het CPB antwoord op vragen van bijvoorbeeld ministeries, politieke partijen, sociale partners, of instellingen van de Europese Unie. De resultaten daarvan zijn gericht op het concrete verzoek. In het kader van de transparantie worden zij in de regel wel openbaar gemaakt.

CPB Discussion Paper

CPB Discussion Papers bevatten verslagen van wetenschappelijk onderzoek, gericht op (uiteindelijke) publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. CPB Discussion Papers ondergaan een peer-reviewproces en zijn Engelstalig zodat ze ook toegankelijk zijn voor buitenlandse wetenschappers. CPB Discussion Papers worden geschreven onder verantwoordelijkheid van de auteur.