17 februari 2009

Voorlopige ramingscijfers 2009 en 2010 beschikbaar

In het kader van de voorbereiding van het Centraal Economisch Plan (CEP) heeft het CPB vandaag voorlopige ramingscijfers naar de betrokken ministeries gestuurd, om na te gaan of de gehanteerde gegevens over de uitgaven, inkomsten en beleidsvoornemens van de rijksoverheid goed verwerkt zijn.

Ook zou er sprake kunnen zijn van nieuwe ontwikkelingen. In de komende weken wordt de raming verder uitgewerkt - uitmondend in de publicatie van het CEP op dinsdag 17 maart a.s. De voorlopige cijfers zijn vanaf vandaag meteen voor iedereen beschikbaar, en als bijlage toegevoegd.

Afwijking t.o.v. eerdere raming
De vorige raming, die het CPB op 8 december 2008 heeft gepresenteerd, behelsde al een sterke economische terugval vanwege de kredietcrisis. Bij die raming is ook een variant gepresenteerd waarin de wereldhandel door een dieper dal gaat dan in de centrale projectie van december is verondersteld. De cijfers die het CPB vandaag naar buiten brengt, maken duidelijk dat de voorlopige CEP-raming met een krimp van het bruto binnenlands product (BBP) van 3½% zelfs nog iets negatiever uitkomt dan de pessimistische variant uit december, hoofdzakelijk als gevolg van het sterk verslechterende internationale beeld.

Pas op 17 maart inhoudelijke toelichting op raming
Het CPB geeft nooit toelichting op voorlopige cijfers, ook nu niet. In de komende weken wordt hard gewerkt aan het schrijven van het Centraal Economisch Plan. Op dinsdag 17 maart verschijnt de definitieve raming in het CEP. Dan zal deze ook uitgebreid worden toegelicht tijdens een persconferentie en in een persbericht.

Waarom presenteert het CPB nu voorlopige cijfers?
Het CPB heeft nooit eerder zelf concept-cijfers naar buiten gebracht. Wel leert de ervaring dat (vertrouwelijk verspreide) voorlopige CPB-prognoses in het algemeen toch gaan circuleren. Om die reden is besloten de voorlopige ramingscijfers zelf naar buiten te brengen, zodat alle geïnteresseerden hier gelijktijdig over kunnen beschikken. Bovendien voorkomt dit onduidelijkheid over de precieze status van de concept-raming. Vanwege de huidige, uitzonderlijke economische omstandigheden is de behoefte aan en aandacht voor de nieuwe ramingen nu bovendien extra groot.

Zoals gezegd zijn de nu gepresenteerde cijfers voorlopig: de raming is nog in beweging. In de komende weken zal het CPB onder meer nog uitvoeringsinformatie, eventueel nieuw beleid en andere recente informatie verwerken, wat tot aanpassingen in de ramingen kan leiden, in het bijzonder rond de overheidsfinanciën.

Voor alle duidelijkheid: de nu openbaar gemaakte concept-prognoses vormen geen extra raming. Het CPB blijft vier maal per jaar een raming publiceren: het Centraal Economisch Plan in maart, de Macro Economische Verkenning in september (Prinsjesdag) en tussenliggende ramingen in juni en december.

Downloads

Contactpersonen

Dick Morks