16 september 2009

CPB-analyse van vijf tegenbegrotingen

Op verzoek van (in alfabetische volgorde) D66, GroenLinks, PVV, SP en VVD heeft het Centraal Planbureau een analyse gemaakt van de ex-ante budgettaire effecten van de tegenbegrotingen die deze oppositiepartijen indienen bij de Algemene Politieke Beschouwingen.

'Ex ante' wil zeggen dat geen rekening is gehouden met de macro-economische effecten van de maatregelen voor 2010.

Uitgangspunt vormen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2010, zoals deze door het CPB in de MEV 2010 zijn verwerkt. Wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen het huidige voorgenomen beleid; terugdraaien van een ombuiging van het kabinet betekent daarom een intensivering.

De rapportage beperkt zich tot de ex-ante budgettaire effecten voor 2010. Voor berekeningen van de korte termijn macro-economische en koopkrachteffecten ontbreekt de tijd. Bovendien geven deze korte-termijneffecten een onvolledig beeld.