2 december 2002

Economische effecten wijzigingsvoorstellen Miljoenennota 2003 ChristenUnie-fractie

Het CPB heeft op verzoek van de ChristenUnie de economische effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2003 bezien.

Uitgangspunt vormen de kabinetsvoorstellen die in de Miljoenennota 2003 staan. De wijzigingsvoorstellen van de ChristenUnie impliceren ten eerste uitgavenintensiveringen ad 1,4 mld euro. Hiertegenover staat 0,25 mld euro aan uitgavenbeperkingen. Ook in de sfeer van de collectieve lasten wordt een aantal wijzigingen voorgesteld. De lasten voor Nederlandse bedrijven en huishoudens worden per saldo met 0,5 mld euro verlicht. Gegeven het ontbreken van endogene premiemutaties komen alle voorstellen alsmede de doorwerkingseffecten tot uiting in het EMU-saldo.

In de Macro Economische Verkenning, waarin de kabinetsvoorstellen uit de Miljoenennota zijn verwerkt, wordt een EMU-saldo van 0,4% van het BBP gerapporteerd voor 2003. De voorstellen van de ChristenUnie betekenen een verslechtering van dit saldo met 0,3% tot 0,7% BBP.

Lees meer over