17 september 2002

Economische effecten wijzigingsvoorstellen Miljoenennota 2003 D66-fractie

Op verzoek van de D66-fractie heeft het CPB de economische effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2003 bezien.

Uitgangspunt vormen de kabinetsvoorstellen die in de Miljoenennota 2003 staan.

De wijzigingsvoorstellen van D66 impliceren ten eerste uitgavenintensiveringen ad 0,85 mld euro. Hiertegenover staat 1,50 mld euro aan uitgavenbeperkingen. Ook in de sfeer van de collectieve lasten wordt een aantal wijzigingen voorgesteld. Per saldo worden de lasten met 0,05 mld euro verlicht. Gegeven het ontbreken van endogene premiemutaties komen alle voorstellen alsmede de doorwerkingseffecten tot uiting in het EMU saldo.

In de Macro Economische Verkenning, waarin de kabinetsvoorstellen uit de Miljoenennota zijn verwerkt, wordt een EMU saldo van ­0,4% van het BBP gerapporteerd voor 2003. De voorstellen van D66 betekenen een verbetering op dit saldo van 0,1% tot ­0,3% BBP.

Lees meer over