17 september 2002

Economische effecten wijzigingsvoorstellen Miljoenennota 2003 GroenLinks-fractie

Op verzoek van de Groenlinks-fractie heeft het CPB de economische effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2003 bezien.

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks de economische effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2003 bezien. Uitgangspunt vormen de kabinetsvoorstellen die in de Miljoenennota 2003 staan.

De wijzigingsvoorstellen van GroenLinks impliceren ten eerste uitgavenintensiveringen ad 4,15 mld euro. Hiertegenover staat 2,0 mld euro aan uitgavenbeperkingen. Ook in de sfeer van de collectieve lasten wordt een aantal wijzigingen voorgesteld. De totale belasting- en premieopbrengsten komen ex ante overeen met die volgens de kabinetsvoorstellen. De helft van de heffing op vliegtuigstoelen (0,35 mld euro) zal worden opgebracht door buitenlandse bedrijven en huishoudens. Vandaar dat de lasten voor Nederlandse bedrijven en huishoudens per saldo met 0,35 mld euro worden verlicht. Gegeven het ontbreken van endogene premiemutaties komen alle voorstellen alsmede de doorwerkingseffecten tot uiting in het EMU-saldo.

In de Macro Economische Verkenning, waarin de kabinetsvoorstellen uit de Miljoenennota zijn verwerkt, wordt een EMU saldo van ­0,4% van het BBP gerapporteerd voor 2003. De voorstellen van GroenLinks betekenen een verslechtering van dit saldo met 0,4% tot ­0,8% BBP.

Lees meer over