21 maart 2013

Gezondheid en kennis over de levensloop: feiten, cijfers en economische theorie

Achtergrondinformatie bij hoofdstuk 5 van het CPB-boek 'Toekomst voor de zorg'. Dit document beschrijft daartoe allereerst in grote lijnen de levensloop van mensen zoals deze uit de empirie en de (internationale) literatuur bekend zijn. Een levensloop waarin kennis, gezondheid en financieel vermogen met elkaar verweven zijn.

In de meeste gevallen beperkt dit document zich tot een 'gemiddeld persoon' met in enkele gevallen aandacht voor verschillen tussen mensen.

Met de empirie als achtergrond wordt vervolgens aandacht besteed aan de inzichten die verschillende economische theorieën ons bieden omtrent gezondheid over de levensloop. Daarbij wordt expliciet rekening gehouden met de verwevenheid met de domeinen kennis en (financieel) vermogen. Vanuit deze economische theorieën wordt ingegaan op de rolverdeling tussen overheid en individu bij zorg en gezondheid. Een rolverdeling die kan verschuiven naargelang de gekozen economische invalshoek. De analyse in deze notitie beperkt zich tot situaties zonder onzekerheid.

Dit CPB Achtergronddocument behoort bij CPB Boek 7 'Toekomst voor de zorg'.

Auteurs

Bas ter Weel

Lees meer over