16 mei 2003

JADE: een model voor de gezamenlijke analyse van beweging en evenwicht

CPB publiceert het middellange-termijnmodel JADE

Persbericht
Bij het maken van Economische Verkenningen en de analyse van verkiezingsprogramma's en regeerakkoorden maakt het Centraal Planbureau (CPB) gebruik van het econometrische model JADE.

CPB Document No 30, 'JADE: a model for the Joint Analysis of Dynamics and Equilibrium' beschrijft de achtergronden en specificaties van de huidige versie van het model. Kenmerkend voor het model is de beschrijving van de langetermijnsituatie van de economie. Deze evenwichtssituatie wordt onder andere bepaald door factoren als het aanbod van arbeid en de hoogte van belastingen. Verder geeft het model aan hoe de aanpassing van de economie naar deze langetermijnsituatie zal verlopen. Door deze beide kenmerken is het mogelijk om een samenhangende analyse te maken van korte- en langetermijneffecten van beleid.

Om een indruk te geven van de werking van het model beschrijft de publicatie ook de uitkomsten van vijftien standaardvarianten. Deze varianten geven een indruk van de manier waarop de economie reageert op veranderingen in beleid, zoals bezuinigingen of lastenverlichting, of op veranderingen in exogene schokken, zoals een stijging van de wereldhandel of een toename van het aanbod van arbeid.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Dynamiek en evenwicht zijn aan elkaar gekoppeld door foutencorrectie-mechanismen die zijn geschat met co-integratietechnieken. Met een aantal simulaties geven we aan hoe deze kenmerken werken binnen het gehele model.

Dit is een Engelstalige publicatie.