31 mei 2012

Nadere informatie doorrekening verkiezingsprogramma's

Deze CPB Notitie geeft achtergrondinformatie voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Deze notitie beoogt zoveel mogelijk transparantie over hoe maatregelen in Keuzes in Kaart (KIK) gewaardeerd en gepresenteerd worden.
No title

Wel behouden wij ons het recht voor in de presentatie nog wijzigingen aan te brengen als de doorrekening daar aanleiding toe geeft (bijvoorbeeld als er op bepaalde dimensies geen verschillen tussen partijen blijken). In beginsel worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de doorrekening in KIK 2011-2015. Per thema in de doorrekening wordt ingegaan op de wijze waarop zal worden omgegaan met commentaar uit de evaluatie van KIK 2011-2015. Daarnaast is in een aantal gevallen sprake van aangescherpte procedures en van voortschrijdend inzicht ten aanzien van de effecten van bepaalde beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld als gevolg van het beschikbaar komen van meer / betere empirie. Als dit tot substantiële verschillen leidt met de vorige doorrekening, is dat aangegeven.

De thema’s waarop de programma‟s worden doorgerekend zijn dezelfde als bij Keuzes in Kaart 2011-2015, en daarnaast macro-economische effecten en koopkracht. Maatregelen worden niet voor alle thema‟s doorgerekend, maar alleen voor die thema‟s waar zij evident op gericht zijn en effecten sorteren (bijvoorbeeld: het effect van een verhoging van de pensioenleeftijd op mobiliteit wordt niet in kaart gebracht). Achtereenvolgens wordt hierna op deze thema‟s ingegaan en indien relevant gemeld wat de belangrijkste veranderingen zijn ten opzichte van KIK 2011-2015.

Lees ook de aanvullende CPB Notitie van 3 juli 2012.

Downloads

Auteurs

Johannes Hers
Sonja Kruitwagen (PBL)

Lees meer over