5 februari 2019

Second Opinion Kentallen Kosten-Batenanalyse (KKBA) Velsen Energiehaven IJmond

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het CPB een second opinion uitgevoerd naar de Kentallen Kosten-BatenAnalyse (KKBA) ‘Velsen Energiehaven IJmond’ van Rho Adviseurs. Het is op basis van de KKBA niet te zeggen of de investering in de aanleg van de Energiehaven maatschappelijk rendabel zal zijn. Ook is niet aan te geven welke van de varianten de voorkeur verdient.

De KKBA weegt verschillende opties voor de invulling van het slibdepot ‘Averijhaven’ tegen elkaar af om zo tot de meest nuttige gebruiksfunctie te komen. Vaststaat dat het slibdepot ontmanteld moet worden, in het referentiescenario wordt dieper gegraven om een insteekhaven te realiseren. De insteekhaven zal gebruikt worden als lichterlocatie voor schepen die doorvaren naar de haven van Amsterdam. De projectalternatieven verkennen verschillende invullingen van het terrein in de vorm van de ‘Energiehaven’, een bedrijventerrein dat ruimte biedt voor de offshore-windenergiesector. De lichterlocatie blijft in die gevallen langs de vaargeul in de haven liggen en zal met beheersmaatregelen veiliger worden gemaakt om aan de uitgangspunten van Rijkswaterstaat te voldoen.

Onze conclusie is dat de KKBA Velsen Energiehaven IJmond geen goede weergave geeft van het maatschappelijk rendement van de Energiehaven. De grootste post, de transportvoordelen, zijn berekend onder een aantal aannamen die wij niet realistisch achten. Dit heeft waarschijnlijk verregaande gevolgen voor het uiteindelijke saldo van de verschillende alternatieven. Een eerste grove kwalitatieve indicatie door het CPB laat zien dat bij een betere inschatting van de transportkostenvoordelen en het hanteren van een minder gunstig scenario het saldo aanzienlijk lager zal uitkomen. Er is echter onvoldoende informatie om een betere kwantitatieve inschatting te maken.

We bevelen aan om met een goed uitgevoerde, uitgebreidere MKBA een en ander nog een keer goed uit te zoeken. 

Auteurs