Thema's

Image Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Het CPB analyseert werkgelegenheid en werkloosheid. Aandachtspunten zijn flexibilisering van de arbeidsmarkt, uittreding van ouderen, de onderkant van de arbeidsmarkt en regionale arbeidsmarktverschillen.

Weergeven Arbeidsmarkt themapagina
Image Corona COVID-19

Corona COVID-19

Het CPB wil, samen met de andere planbureaus, in deze periode een actieve bijdrage leveren om het beleid te ondersteunen met onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde, inzichten en ramingen.

Weergeven Corona COVID-19 themapagina
Image Data science

Data science

Het Data Science Team (DST) heeft als taak om de inzet van data science op het CPB te verkennen en te stimuleren. Data science is een interdisciplinair onderzoeksveld dat inzichten uit Computer science en statistiek...

Weergeven Data science themapagina
Image Decentrale overheden

Decentrale overheden

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol in het aanbod van publieke voorzieningen. Het programma Decentrale overheden doet onderzoek naar de financiering van decentrale overheden en hun rol in het aanbod van publieke voorzieningen, met in het bijzonder aandacht voor de decentralisaties in het sociaal domein.

Weergeven Decentrale overheden themapagina
Image Demografie en ongelijkheid

Demografie en ongelijkheid

Demografische veranderingen zijn van invloed op het functioneren van de economie en kunnen sociaaleconomische ongelijkheid in de hand werken. Vergrijzing stelt ons pensioensysteem op de proef en leidt tot een groter beslag op de gezondheidszorg. Nieuwkomers starten vanuit een achterstandspositie die langdurig kan doorwerken. Om dergelijke ontwikkelingen te blijven accommoderen, moeten collectieve arrangementen voor cruciale onderdelen van de economie, zoals onderwijs en arbeidsmarkt, voortdurend worden herijkt.

Weergeven Demografie en ongelijkheid themapagina
Image Digitale economie

Digitale economie

De immer voortschrijdende ICT-(r)evolutie raakt alle aspecten van de economie. Niet alleen verandert het economische landschap voortdurend door de inbedding van nieuwe ICT in tal van producten en diensten, ook de werking van markten kan er fundamenteel door worden beïnvloed. Daarmee veranderen tevens de positie en rol van de overheid.

Weergeven Digitale economie themapagina
Image Duurzaamheid en circulaire economie

Duurzaamheid en circulaire economie

Moderne economieën staan voor de uitdaging om kansen voor nieuwe economische groei te verbinden met de randvoorwaarden van duurzame economische ontwikkeling. Economische groei moet voortkomen uit productiviteitsstijging zonder een steeds groter beroep te doen op schaarse grondstoffen en het klimaat Dit vraagt om een energietransitie en een economische orde waarin productiefactoren intensiever worden hergebruikt.

Weergeven Duurzaamheid en circulaire economie themapagina
Image Financiële markten

Financiële markten

De financiële sector vormt de smeerolie van de economie. Het programma Financiële Markten richt zich op ordeningsvraagstukken in deze sector, en op de invloed die de sector heeft op de reële economie. Het programma speelt in op actuele beleidsthema’s als concurrentie tussen financiële spelers, financiële kwetsbaarheden van huizenbezitters en verduurzaming van de woningvoorraad. De komende jaren gaan we extra aandacht besteden aan cycliciteit op de woningmarkt en overheidsbeleid op de markt van bedrijfsfinanciering.

Weergeven Financiële markten themapagina
Image Globalisering en regionale verschillen

Globalisering en regionale verschillen

Globalisering heeft de economische orde blijvend veranderd. Schaalvergroting, internationale productieketens, sterk mobiele productiefactoren en supra-nationale wet- en regelgeving zijn kenmerkend geworden voor moderne economieën. De invloed van deze globale ontwikkelingen pakt op stedelijk en regionaal niveau echter verschillend uit en heeft daarom gevolgen voor regionaal beleid en voor de mobiliteit van de belastinggrondslag.

Weergeven Globalisering en regionale verschillen themapagina
Image Internationale economie

Internationale economie

Voor een open economie als de Nederlandse is de internationale omgeving van groot belang. De economische groei in Europa en de rest van de wereld heeft grote invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse economie.

Weergeven Internationale economie themapagina
Image Klimaat

Klimaat

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de maatregelen uit het Klimaatakkoord doorgerekend. Dat gebeurde onder andere op verzoek van het ministerie van EZK en het Klimaatberaad.

Weergeven Klimaat themapagina
Image Kosten-batenanalyses

Kosten-batenanalyses

Met maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) kijkt het CPB of een beleidsmaatregel de maatschappelijke welvaart verhoogt. De MKBA is hiermee een informatie-instrument dat vanuit het perspectief van de maatschappij als geheel de voor- en nadelen van een beleidsmaatregel systematisch in beeld brengt en waardeert.

Weergeven Kosten-batenanalyses themapagina
Image Leefomgeving

Leefomgeving

Economische ontwikkeling heeft invloed op onze leefomgeving. Verstedelijking, mobiliteit, maar ook de regionale spreiding van de functies wonen en werken, om maar een aantal voorbeelden te noemen, hebben gevolgen voor natuur en milieu of de leefbaarheid van stadswijken en het platteland.

Weergeven Leefomgeving themapagina
Image Marktordening

Marktordening

Een belangrijke onderzoeksvraag waarop het CPB zich richt luidt: wat is de rol van de overheid om markten beter te laten werken? De overheid speelt in meer of mindere mate een rol in bijvoorbeeld de energiemarkt, de telecommarkt etc. Om de markten goed te laten functioneren voor de consument is het nodig dat de overheid weet op welke markten ze regulerend moet optreden en hoe die regulering eruitziet.

Weergeven Marktordening themapagina
Image Migratie en integratie

Migratie en integratie

Internationale migratiestromen stellen het nationaal-economische absorptievermogen op de proef. Arbeidsmigratie werkt verschillend uit voor werknemers in uiteenlopende sectoren en regio’s. Asielmigratie vraagt om een intensief proces van integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Weergeven Migratie en integratie themapagina
Image National Productivity Board

National Productivity Board

Het kabinet heeft het Centraal Planbureau in april 2017 aangewezen als National Productivity Board (NPB) voor Nederland. NPB's zijn verantwoordelijk voor diagnose en analyse van ontwikkelingen in productiviteit en...

Weergeven National Productivity Board themapagina
Image Onderwijs en Wetenschap

Onderwijs en Wetenschap

Kennis is één van de stuwende krachten achter economische groei en welvaart. Niet alleen voor de samenleving die zich steeds meer in de richting ´kenniseconomie´ gaat maar ook voor de individuen voor wie het opdoen en verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden centraal staat om zich te kunnen ontplooien in onze maatschappij.

Weergeven Onderwijs en Wetenschap themapagina
Image Overheid

Overheid

Het handelen van de overheid raakt iedereen in de Nederlandse samenleving. De overheidsuitgaven vormen circa de helft van het bruto binnenlands product (bbp) en de overheid financiert deze uitgaven grotendeels via belasting- en premieheffing.

Weergeven Overheid themapagina
Image Pensioenen en vergrijzing

Pensioenen en vergrijzing

Nederlanders worden steeds ouder. Dat is een teken van toegenomen welvaart, maar stelt de samenleving ook voor een aantal uitdagingen. Zonder aanpassingen zijn de collectieve voorzieningen niet houdbaar.

Weergeven Pensioenen en vergrijzing themapagina
Image Productiviteit

Productiviteit

Productiviteit wordt ruim gedefinieerd, namelijk als maat voor een efficiënt gebruik van beschikbare productiefactoren. Hierbij wordt primair gekeken naar het nationale niveau, waarbij ingezoomd kan worden op specifieke bedrijfstakken. Er wordt zowel aandacht besteed aan structurele trends als aan conjuncturele variatie in de productiviteitsgroei. Het onderzoek van het CPB richt zich op de determinanten van de productiviteitsontwikkeling.

Weergeven Productiviteit themapagina
Image Ramingen en scenario's

Ramingen en scenario's

Een belangrijke taak van het CPB is het maken van prognoses voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie op korte, middellange en lange termijn. De kortetermijnramingen hebben betrekking op het lopende en het volgende jaar. De middellange termijn is 4 à 5 jaar (1 kabinetsperiode) en de lange termijn beslaat 20 à 40 jaar en soms nog meer.

Weergeven Ramingen en scenario's themapagina
Image Verkiezingen

Verkiezingen

Het CPB rekent in verkiezingstijd verkiezingsprogramma's en in formatieperioden regeerakkoorden en tegenbegrotingen door. Zo helpt het CPB politieke partijen bij het in kaart brengen van de effecten van hun plannen. Vooral de 'koopkrachtplaatjes', de effecten van plannen op de koopkracht van burgers, krijgen veel aandacht.

Weergeven Verkiezingen themapagina
Image Welvaartsstaat

Welvaartsstaat

De werkloosheidsuitkering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de bijstand en de AOW, Nederland is een welvaartsstaat en zeker vanuit een financieel perspectief een belangrijke verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Van belang voor de welvaartsstaat is niet alleen de sociale zekerheid maar ook de inkomensverdeling van de bevolking. Ons onderzoek richt zich op de economische aspecten van de welvaartsstaat, bijvoorbeeld belastingen, arbeidsmarkt en koopkracht.

Weergeven Welvaartsstaat themapagina
Image Zorg

Zorg

Hervorming van het zorgstelsel is o.a. het gevolg van de stijgende kosten en de vergrijzing. Hiervoor zijn oplossingen nodig want hoe kan Nederland een kwalitatief goede en toegankelijke zorg leveren tegen aanvaardbare kosten? Het gaat daarbij om zorg binnen het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het onderzoeksperspectief richt zich onder andere op de concurrentie tussen zorgaanbieders, de rol van zorgverzekeraars, de houdbaarheid van het zorgstelsel op lange termijn en de manier waarop de langdurige zorg is georganiseerd.

Weergeven Zorg themapagina