28 mei 2019

Verder terugdringen schoolverlaten in mbo is niet eenvoudig

Hoewel het percentage jongeren dat zonder startkwalificatie de opleiding verlaat de afgelopen jaren afneemt, verlaat nog steeds 1 op de 20 mbo-studenten zijn mbo-opleiding zonder startkwalificatie (diploma op mbo2-niveau of hoger). Het ministerie van OCW stelde in 2012 daarom een subsidie beschikbaar voor roc’s om te experimenteren met nieuwe interventies om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Roc’s mochten zelf een voorstel indienen voor een interventie. Belangrijke voorwaarde bij de subsidie was dat de interventie middels een gerandomiseerd experiment geëvalueerd moest worden, zodat het oorzakelijke effect van de interventie zo goed mogelijk kan worden vastgesteld. Drie roc’s kregen de subsidie toegekend en hebben de door hen voorgestelde interventie getest middels een experiment. Het CPB is door het ministerie van OCW gevraagd deze drie experimenten te evalueren. Het Engelstalige Discussion Paper biedt een wetenschappelijke rapportage van de uitkomsten van deze evaluatie. Daarnaast is een beknopte Nederlandstalige samenvatting beschikbaar.
No title

Hoofduitkomst
De hoofduitkomst van het onderzoek is dat op geen van de drie roc’s de interventie geleid heeft tot significant minder voortijdig schoolverlaten. Dit kan komen doordat het percentage voortijdig schoolverlaten al dusdanig is gedaald in de jaren voorafgaand aan de experimenten dat de groep die nog ‘overblijft’ een moeilijke en kwetsbare doelgroep is, waarvoor zwaardere interventies nodig zijn. De geteste interventies op de roc’s waren relatief lichte interventies. 

Uitkomsten per interventie
De interventie op roc A  bestond uit een grondigere intakeprocedure voor aspirant-studenten bij aanmelding voor een opleiding. Doel was een betere match tussen de gekozen opleiding en de verwachtingen en competenties van de student en daardoor minder uitval en voortijdig schoolverlaten. Er werden geen significante effecten gevonden op voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofde afwezigheid.

Op roc B werd als interventie steviger opgetreden bij ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim gaat vaak vooraf aan voortijdig schoolverlaten. Uit de analyse blijkt dat de interventie niet leidde tot significant minder ongeoorloofd verzuim. Evenmin resulteerde het nieuwe verzuimbeleid in significant minder voortijdig schoolverlaten. 

Roc C testte een interventie die was gericht op het stimuleren van de ouderbetrokkenheid bij de opleiding van hun kind door inzet van e-coaches voor ouders. Uit de analyse blijkt dat e-coaching geen significant effect heeft op ongeoorloofd verzuim. Ook wordt er geen effect gevonden op voortijdig schoolverlaten.

Auteurs

Sander Gerritsen
Karen van der Wiel

Lees meer over