Policy seminar

Policy seminar: kosten en baten van prijsbeleid personenauto’s (kilometerheffing)

Donderdag 25 juni geven Annemiek Verrips (CPB) en Hans Hilbers (PBL) een presentatie met de titel "Kosten en baten van prijsbeleid personenauto’s (kilometerheffing)".

Datum
25 juni 2015
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Annemiek Verrips (CPB) en copresentator Hans Hilbers (PBL)

Discussiant: Eric Verhoef (VU)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
Beprijzen van wegverkeer (de kilometerheffing) staat volop in de belangstelling. Recent heeft de Eurocommissaris voor vervoer Bulc gepleit voor een Europese kilometerheffing. Zes partijprogramma’s van 2012 bevatten een vorm van kilometerheffing. CPB en PBL hebben recent een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd naar vier vormen van kilometerheffing. Voordelen voor de welvaart zijn onder meer minder files, meer verkeersveiligheid en minder emissies. Kosten zijn gelegen in minder accijnsopbrengsten voor de overheid, welvaartsnadelen van minder automobiliteit - zowel voor de mensen die het betreft als voor de samenleving als geheel (bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of kennisuitwisseling) - en uiteraard de kosten van het systeem zelf. De studie heeft veel aandacht getrokken in de pers. De belangrijkste conclusies volgen hieronder. Een kilometerheffing voor personenauto’s alleen op drukke wegen, en alleen in de spits, is gunstig voor de welvaart, maar is in de praktijk lastig uitvoerbaar. Een eenvoudiger opgezette spitsheffing, die zich beperkt tot de hoofdwegen in de Randstad, delen van Noord-Brabant en Gelderland is maatschappelijk minder rendabel. Een vaste heffing voor alle gereden kilometers wordt pas maatschappelijk rendabel als de congestie meer dan twee keer zo hoog is als nu.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen