11 december 2015

Kortetermijnraming december 2015

Stabiele economische groei in woelige wereld

Persbericht
De economische groei trekt volgend jaar aan tot 2,1%. De groei wordt breed gedragen: de consumptie van huishoudens groeit, bedrijven blijven meer investeren en de groei van de uitvoer zet door. De geraamde beperking van de gasproductie in Groningen remt de groei met 0,2%.

De wereldhandel neemt met 4,3% toe, maar het internationale beeld is met grote onzekerheid omgeven. Dit verwacht het Centraal Planbureau in de vandaag verschenen decemberraming voor de jaren 2015 en 2016.

Ga direct naar de cijfers. De infographic met de conclusies is onderaan deze webpagina ook als bijlage-bestand te downloaden.

De wereld is volop in beweging. De toestroom van vluchtelingen en de dreiging van terrorisme hebben grote maatschappelijke gevolgen. De economische effecten zijn in 2016 naar verwachting beperkt: zo neemt de bevolking toe met 0,3% en verslechtert het overheidstekort met 0,1%. Belangrijker voor de economische groei zijn de sterke fluctuaties in olieprijzen, wisselkoersen en beurskoersen. De wereldhandelsgroei in 2015 is volatiel. Voor 2016 wordt een gematigde groei van de relevante wereldhandel van 4,3% verwacht.

De consumptie groeit volgend jaar met ruim 2%, de individuele besparingen blijven op peil. Het beschikbaar inkomen neemt toe door hogere lonen bij een lage inflatie, door een toename van de werkgelegenheid en door de lastenverlichting van 5 miljard euro die in deze raming is verwerkt. De stijging van de zorgpremie dempt die van de koopkracht. De investeringen nemen toe in reactie op de gunstige ontwikkeling van de economie en de toegenomen winstgevendheid. De uitvoer groeit door verdere daling van de eurokoers en de groei van de wereldhandel, terwijl de gasexport afneemt. Vooral de marktsector profiteert van de groeiende vraag, met een productiegroei van 2,7%.

De daling van de werkloosheid is in 2016 beperkt doordat naast de werkgelegenheid ook het arbeidsaanbod sterk toeneemt. Bedrijven trekken meer personeel aan – en houden meer personeel vast – om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. De werkgelegenheid bij de overheid neemt licht toe, terwijl die in de zorgsector licht afneemt. Tegelijkertijd stijgt ook het arbeidsaanbod door demografische factoren, het stimulerend effect van beleid (waaronder het 5-miljard-pakket) en de terugkeer op de arbeidsmarkt van ontmoedigden.

Het EMU-tekort daalt van 2,2% in 2015 naar 1,8% in 2016 door de economische groei en ombuigingen vanuit het regeerakkoord Rutte-Asscher. De vermindering van gasopbrengsten en de lastenverlichting in het 5-miljard-pakket dempen de tekortvermindering. Het structurele tekort loopt op van 1,3% bbp in 2015 tot 1,9% bbp in 2016, vooral door de afnemende gasbaten. De overheidsschuld daalt naar 65% bbp.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht.

Fan charts

Lees het CPB Achtergronddocument, bekijk de nieuwste  fan charts.

Kerngegevenstabel 2013-2016, 11 december 2015

Internationale economie
  2013 2014 2015 2016
Relevant wereldhandelsvolume
goederen en diensten (%)

2,2

3,9

3,3

4,3

Concurrentenprijs (goederen
en diensten, exclusief
grond- en brandstoffen (%)

-3,2

-1,3

5,7

0,7

Olieprijs (dollars per vat)

108,7

99,0

53,2

50,3

Eurokoers (dollar per euro)

1,33

1,33

1,11

1,07

Lange rente Nederland
(niveau in %)

2,0

1,5

0,7

0,8

Volume bbp en bestedingen
  2013 2014 2015 2016
Bruto binnenlands product
(bbp, economische groei, %)

-0,5

1,0

2,0

2,1

Consumptie huishoudens (%)

-1,4

0,0

1,7

2,2

Consumptie overheid (%)

0,1

0,3

-0,2

1,4

Investeringen
(inclusief voorraden, %)

-5,3

2,7

7,1

6,8

Uitvoer van goederen
en diensten (%)

2,1

4,0

4,7

4,4

Invoer van goederen
en diensten (%)

0,9

4,0

5,4

5,9

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,4

0,8

0,7

1,3

Uitvoerprijs goederen en
diensten (exlusief energie, %)

0,5

-0,7

1,4

0,5

Prijs goedereninvoer (%)

-1,6

-3,1

-4,5

-1,2

Inflatie (geharmoniseerde
consumentenprijsindex, hicp, %)

2,6

0,3

0,3

0,9

Contractloon marktsector (%)

1,2

1,0

1,2

1,6

Koopkracht, statisch,
mediaan, alle huishoudens (%)

-1,3

1,4

0,9

1,8

Arbeidsmarkt
  2013 2014 2015 2016
Beroepsbevolking (%)

0,8

-0,4

0,5

0,8

Werkzame beroepsbevolking (%)

-0,8

-0,6

1,1

1,1

Werkloze beroepsbevolking
(in duizend personen)

647

660

615

600

Werkloze beroepsbevolking
(niveau in % beroepsbevolking)

7,3

7,4

6,9

6,7

Marktsector (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
Productie (%)

-1,2

1,9

2,8

2,7

Arbeidsproductiviteit
(per arbeidsjaar, %)

-0,2

1,8

1,6

1,4

Werkgelegenheid
(in arbeidsjaren, %)

-1,0

0,1

1,2

1,3

Loonvoet (%)

1,7

1,9

0,6

2,6

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

79,6

79,2

76,6

76,7

Overig
  2013 2014 2015 2016
Individuele spaarquote (niveau
in % beschikbaar inkomen)

-0,4

0,8

0,9

1,0

Saldo lopende rekening
(niveau in % bbp)

11,0

10,6

10,9

10,8

Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
EMU-saldo (% bbp)

-2,4

-2,4

-2,2

-1,8

EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)

67,9

68,2

66,6

65,4

Collectieve lasten (% bbp)

36,6

37,5

37,0

37,0

Aanvullende kerngegevens 2013-2016

Investeringen en uitvoer
  2013 2014 2015 2016
Bruto investeringen
bedrijvensector
(exclusief woningen %)

-2,9

4,4

8,3

6,0

Investeringen bedrijven
in woningen (%)

-11,6

6,9

25,3

7,8

Uitvoer van binnenslands
gepoduceerde goederen
(exclusief energie, %)

0,2

2,5

4,3

4,7

Wederuitvoer goederen
(exclusief energie, %)

1,3

6,5

5,4

5,6

Prijzen,overheid en cpi (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
Nationale consumenten
prijsindex (cpi, %)

2,5

1,0

0,7

1,1

Afgeleide nationale
consumentenprijsindex (cpi, %)

1,3

0,6

0,5

0,9

Loonvoet sector overheid (%)

1,5

2,0

1,8

2,5

Prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers (%)

0,1

1,6

2,1

2,2

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (imoc, %)

1,2

0,0

0,4

0,9

Prijs intermediair verbruik (%)

1,2

-0,3

1,7

1,0

Prijs bruto overheids-
investeringen (iboi, %)

0,6

-0,4

-0,9

0,5

Prijs nationale bestedingen (%)

1,1

0,7

0,4

1,1

Prijs toegevoegde waarde
marktsector (%)

0,7

0,6

1,7

0,9

Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
Bruto binnenlands product
(bbp, in miljarden euro's)

650,9

662,8

680,8

704,1

Bevolking
(in duizenden personen)

16804

16865

16940

17015

Beroepsbevolking
(in duizenden personen)

8913

8874

8920

8990

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie
(in duizenden personen)

708

709

685

660

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie (niveau,
% beroepsbevolking)

8,9

9,0

8,7

8,3

Bruto modaal inkomen
(euro)

34500

34500

35500

36000

naar boven 

 

Economische groei in Nederland, 2008-2016

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2016

naar boven 

 

Gerelateerde publicaties

naar boven 

 

Contactpersonen