19 september 2001

Economische effecten wijzigingsvoorstellen Miljoenennota 2002 GroenLinks-fractie

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks de economische effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2002 bezien. Uitgangspunt vormen de kabinetsvoorstellen die in de Miljoenennota 2002 staan.

De wijzigingsvoorstellen van GroenLinks impliceren ten eerste uitgavenintensiveringen ad 2,4 mld euro. Hiertegenover staat 1,8 mld euro aan uitgavenbeperkingen. Echter, onderdeel van de uitgavenbeperkingen is de budgettair neutrale omzetting van (een deel van) de kinderbijslag in een stelsel van inkomensafhankelijke kinderkortingen.

Gecorrigeerd voor deze financieringsverschuiving bedraagt het totaal aan uitgavenbeperkingen 1 mld euro en stijgen de collectieve uitgaven per saldo met 1,4 mld euro (f 3 mld) ten opzichte van de kabinetsvoornemens. Ook in de sfeer van de collectieve lasten wordt een aantal wijzigingen voorgesteld.

Per saldo worden de lasten met  1,4 mld euro (f 3 mld) verzwaard met daarin een verschuiving van lasten voor lage inkomens naar milieu-belastende activiteiten en naar hoge inkomens. Gegeven het ontbreken van endogene premiemutaties komen alle voorstellen alsmede de doorwerkingseffecten tot uiting in het EMU-saldo.

Lees meer over