14 mei 2012

Externe evaluatie Keuzes in Kaart 2011-2015

Mede gezien de aanzienlijke inspanning die de totstandkoming van Keuzes in Kaart zowel van de planbureaus als van de politieke partijen vraagt, is besloten tot een uitgebreide evaluatie van de inhoud, het proces en de externe communicatie van Keuzes in Kaart 2011-2015.

Behorend bij: 'Keuzes in Kaart 2011-2015'.

Op 20 mei 2010 hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in de aanloop naar de vervroegde verkiezingen van 9 juni, Keuzes in Kaart 2011-2015, Effecten van negen verkiezingsprogramma's op economie en milieu gepubliceerd. Daarbij hebben beide planbureaus gezamenlijk opgetrokken en zijn de resultaten van de analyse van de negen verkiezingsprogramma‟s voor het eerst in één gezamenlijke publicatie naar buiten gebracht. Met Keuzes in Kaart proberen CPB en PBL op onafhankelijke, evenwichtige en wetenschappelijk verantwoorde wijze bij te dragen aan de duidelijkheid en onderlinge vergelijkbaarheid van de partijprogramma‟s en aan een beter inzicht in de keuzes die de verschillende partijen maken.

De totale evaluatie bestaat uit 6 deelevaluaties. Allereerst heeft bij beide planbureaus kort na de totstandkoming van Keuzes in Kaart een interne evaluatie plaatsgevonden. Vervolgens is in december 2010 het project met de politieke partijen geëvalueerd. In maart 2011 heeft een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de media plaatsgevonden waarin is teruggeblikt op Keuzes in Kaart. In april en mei 2011 is een aantal beleidsdirecties bezocht en is hoogleraren gevraagd naar hun visie op Keuzes in Kaart vanuit wetenschappelijke optiek In totaal zijn 47 externe personen bevraagd (17 namens politieke partijen, 9 journalisten, 8 hoogleraren en 13 departementale vertegenwoordigers).

Op basis van de (goedgekeurde verslagen van de) deelevaluaties is de voorliggende integrale externe evaluatie opgesteld. Deze integrale externe evaluatie is aan de managementteams van CPB en PBL voorgelegd, waarna is besloten deze openbaar te maken.

Downloads

Auteurs

Johan Verbruggen
Melchert Reudink (PBL)
Olav-Jan van Gerwen (PBL).

Lees meer over