3 oktober 2016

Startnotitie Keuzes in Kaart 2018-2021: aanvullende informatie

Deze CPB Notitie geeft voor politieke partijen en andere belangstellenden informatie over de komende doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het CPB. Daarmee beoogt het CPB zo transparant mogelijk te zijn over de wijze van doorrekening en presentatie. Wel behouden wij ons het recht voor in de presentatie nog wijzigingen aan te brengen als de doorrekening daar aanleiding toe geeft.

Lees ook de CPB Notitie 'Startnotitie Keuzes-in-Kaart 2018-2021: de budgettaire effecten'.

). In beginsel worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de vorige doorrekening van de verkiezingsprogramma’s en de tegenbegrotingen. Als er sprake is van substantiële veranderingen ten opzichte van de vorige doorrekening en tegenbegrotingen, dan worden deze expliciet gemarkeerd in deze notitie.

De tijdshorizon van de berekeningen is 2018-2021. Daarnaast is er aandacht voor de effecten op lange termijn. De basis voor de doorrekening is het basispad van de Middellangetermijnverkenning (MLT) 2018-2021 (hoofdstuk 4, MEV2017).  De thema’s waarop de programma’s worden doorgerekend, zijn beperkt ten opzichte van Keuzes in Kaart 2013-2017.   Elk programma wordt doorgerekend op budgettaire, macro-economische en koopkrachteffecten in de periode 2018-2021, structurele werkgelegenheid, houdbaarheid van de overheidsfinanciën en inkomensongelijkheid op lange termijn. 

De inschatting van effecten van tekortreducerende maatregelen door het CPB komt in grote lijnen overeen met die van de ambtelijke staf van het ministerie van financiën in de ombuigingslijst.  Belangrijkste verschil betreft het verlagen van de netto-netto-gekoppelde uitkeringen (AOW, ANW en bijstand). Een verlaging met 10%-punt leidt volgens het CPB tot een bezuiniging van 8 mld euro structureel, in de ombuigingslijst staat 10 mld euro.

Deze notitie gaat in op de thema’s waarop de programma’s worden doorgerekend, en gaat gedetailleerd in op de omgang met gedragseffecten bij de belastingen. Een eerdere notitie is al ingegaan op budgettaire effecten.   Er volgt nog een notitie over energie- en milieumaatregelen. De bijbehorende aanbiedingsbrief 'Nadere informatie ten behoeve van doorrekening verkiezingsprogramma's' is hieronder bijgevoegd als bijlage.

Auteurs

Johannes Hers
Wim Suyker

Lees meer over