1 februari 2019

Binnenkomstleeftijd minderjarige vergunninghouders belangrijk voor latere onderwijsprestaties

Binnenkomstleeftijd vluchteling belangrijk voor latere onderwijsprestaties

Persbericht
Hoe eerder een vergunninghouder binnenkomt, des te hoger is het behaalde opleidingsniveau. De kans om een hogeronderwijsdiploma te halen stijgt met ongeveer 3,6 procentpunt voor ieder jaar dat een vluchteling eerder aankomt. Dit blijkt uit het onderzoek 'The impact of age at arrival on education and mental health' van het Centraal Planbureau (CPB) dat zojuist is verschenen. Ongeveer de helft van de vergunninghouders die als kind ons land binnenkomen, doet dit via gezinshereniging. Zij kunnen gebaat zijn bij een (nog) kortere duur van de asielprocedure, omdat gezinshereniging pas mogelijk is als een van hun ouders een verblijfsvergunning heeft. De kans dat deze kinderen een hogeronderwijsdiploma halen, neemt met 0,3 procentpunt toe voor elke maand waarmee de asielprocedure wordt versneld. 
No title

Het onderzoek laat zien dat het kansrijk kan zijn om de toegankelijkheid van het onderwijs te vergroten, vooral voor kinderen die op latere leeftijd het land binnenkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de verdere inzet van schakelklassen, of door vluchtelingen onderwijs te geven op brede scholen, omdat dit de doorstroom kan bevorderen. Recent opgezette samenwerkingsinitiatieven en schakelprogramma´s sluiten hierbij aan. Hun effectiviteit is echter nog niet onderzocht. Er zijn geen aanwijzingen dat de leeftijd waarop vluchtelingen binnenkomen, invloed heeft op hun geestelijke gezondheid of op crimineel gedrag.

De kans om op 25-jarige leeftijd een hogeronderwijsdiploma te hebben stijgt met ongeveer 3,6 procentpunt voor ieder jaar dat vergunninghouders eerder is binnengekomen. Dit effect is sterker voor meisjes dan voor jongens. We vinden geen aanwijzingen dat de binnenkomstleeftijd van vergunninghouders doorwerkt op hun geestelijke gezondheid, criminaliteit of het voor werkdagen gecorrigeerde inkomen op 25-jarige leeftijd. Vermoedelijk werkt de binnenkomstleeftijd - via de invloed op het behaalde onderwijsniveau- wel door op het verdiende inkomen op latere leeftijd. Deze resultaten onderstrepen het belang om onderwijs aan asielkinderen een prominente rol te geven binnen het integratiebeleid. Ook laat het zien dat kinderen die via gezinshereniging ons land binnenkomen, baat kunnen hebben bij een snellere asielprocedure: als deze kinderen door een snellere procedure slechts één maand eerder binnenkomen, dan stijgt de verwachte kans dat zij een hoger-onderwijsdiploma behalen al met 0,3 procentpunt.

Auteurs

Sander Gerritsen