22 augustus 2012

Kerngegevens 2010-2013 voor de concept-MEV 2013

Begrotingstekort naar 2,7 procent en enig groeiherstel in 2013

Persbericht
Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat het begrotingstekort (EMU saldo) in 2013 2,7 procent, ofwel 17 miljard euro bedraagt. De Nederlandse economie trekt in 2013 aan met een bescheiden groei van ¾ procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van een ½ procent in 2012.

Dit maakt het CPB vandaag bekend in de concept-cijfers van de Macro Economische Verkenning 2013. Bekijk ook de uitgebreide kerngegevenstabel.

De economie ontwikkelt zich in 2012 blijkens recente CBS informatie iets gunstiger ten opzichte van de raming van afgelopen juni. De uitvoer en de overheidsbestedingen zijn het eerste halfjaar van 2012 meer gegroeid dan in juni werd voorzien, met daartegenover een iets forsere krimp van de particuliere consumptie. Per saldo resulteert een geringere daling van het bbp dan eerder geraamd. In 2012 is de inflatie 2¼ procent en neemt de mediane koopkracht af met 2 procent. In 2013 is dat respectievelijk 2 procent inflatie en een afname van de koopkracht met ¾ procent.

Het geraamde tekort (EMU-saldo) in 2013 is 2,7 procent bbp en valt daarmee gunstiger uit dan de 2,9 procent die in juni werd voorzien. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn hogere ZVW-premie-inkomsten en de doorwerking van de opwaartse bijstelling van het EMU-saldo van de lokale overheden in 2011. Hier tegenover staan lagere gasbaten door de lagere olieprijs. De werkloosheid loopt in 2013 waarschijnlijk op naar een jaargemiddelde van bijna 6 procent, ofwel 515.000 personen.

Het gaat hier om de conceptcijfers voor de Macro Economische Verkenning 2013 (MEV), waarin de economische ramingen voor 2012 en 2013 zijn opgenomen. De vandaag vrijgegeven cijfers zijn voorlopig en kunnen de komende weken nog veranderen voordat de definitieve MEV op Prinsjesdag wordt gepubliceerd.

Het CPB geeft behalve dit persbericht geen nadere toelichting op de conceptcijfers. Opgemerkt wordt dat deze nieuwe cijfers niet zijn gebruikt bij de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s die aanstaande maandag 27 augustus wordt gepubliceerd door het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat is onvermijdelijk, maar gezien de geringe effecten op de doorrekening niet bezwaarlijk.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2010-2013, voorlopige raming concept-MEV 2013

Internationale economie
 2010201120122013
Relevante wereldhandel (%)

11,3

4,0

1/4

3 1/2

Prijspeil goedereninvoer (%)

7,3

4,9

2

-1/4

Concurrentenprijs (%)

7,9

6,3

3 1/2

1 1/2

Olieprijs (Brent, $)

79,5

111,3

104

95

Eurokoers (dollars per euro)

1,33

1,39

1,27

1,25

Lange rente (stand in %)

3,0

2,9

2,0

2,4

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2010201120122013
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

1,6

1,0

-1/2

3/4

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

588,7

602,0

607

623

Consumptie huishoudens (%)

0,3

-1,0

-1

0

Overheidsbestedingen (%)

0,3

-0,6

-1/2

-3/4

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
-5,2

10,2

-2 1/2

3

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

13,5

4,3

4 1/4

4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
9,7

3,8

-1/4

3 1/4

Wederuitvoer (%)

17,0

4,7

8 1/4

4 3/4

Invoer van goederen (%)

12,2

4,1

3 1/2

2 3/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

4,3

1,4

1

1

Prijsconcurrentiepositie (%)

2,2

0,8

2 3/4

3/4

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

106,7

109,2

111 3/4

114

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

1,3

2,3

2 1/4

2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

1,1

2,2

2 1/4

3/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,1

1,2

1 1/4

1 3/4

Prijs nationale
bestedingen (%)

1,2

0,8

1 3/4

2

Contractloon
marktsector (%)

1,0

1,4

1 3/4

2 1/4

Loonvoet marktsector (%)

1,7

2,1

3 1/4

2 3/4

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

32500

33000

33000

33500

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,2

-1,2

-2 1/4

-1/2

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-0,5

-0,9

-1 3/4

-3/4

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Loonvoet sector overheid (%)

1,3

0,6

2 1/2

1/2

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,7

0,5

2

1/4

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,7

1,1

1 1/2

3 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

2,1

1,4

2 1/4

2 1/2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

2,0

1,0

1 1/2

2 1/4

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2010201120122013
Bevolking (x 1000 pers.)

16615

16693

16755

16820

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8748

8744

8860

8890

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8357

8390

8370

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

391

387

470

515

Werkzame personen (%)

-0,4

0,7

0

-1/4

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

-0,3

0,0

1 1/4

1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

-1,1

0,0

1/2

-1/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,5

4,4

5 1/4

5 3/4

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,5

5,3

6 1/4

7

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Productie (%)

1,1

1,4

-1

1

Arbeidsproductiviteit (%)

2,9

1,0

-1

2

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

-1,8

0,4

0

-1

Prijs toegevoegde waarde
(%)

2,0

0,3

1/4

1

Reële arbeidskosten (%)

-0,3

1,8

3

2

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

78,7

78,7

81 3/4

81 1/2

Collectieve sector
 2010201120122013
EMU-saldo (in % BBP)

-5,1

-4,5

-3,6

-2,7

EMU-schuld (in % BBP)

63,1

65,5

71,6

72,9

Collectieve lasten (in % BBP)

38,8

38,4

39,0

40,1

naar boven