28 mei 2020

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update actief arbeidsmarktbeleid

In aanloop naar 'Keuzes in Kaart 2021' zijn alle beleidsopties met betrekking tot actief arbeidsmarktbeleid uit Kansrijk arbeidsmarktbeleid (deel 2, 2016) herzien en waar mogelijk opnieuw doorgerekend op basis van de laatste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Daarnaast zijn er enkele nieuwe maatregelen toegevoegd, zoals enkele aanpassingen aan het re-integratiebeleid in de bijstand op basis van de experimenten die zijn gedaan in het kader van de Participatiewet. Kansrijk arbeidsmarktbeleid is onderdeel van de reeks Kansrijk Beleid van het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Deze reeks maakt beschikbare kennis toegankelijk voor beleidsvorming, en meer specifiek voor het opstellen van verkiezingsprogramma’s. De Kansrijk-rapporten geven inzicht in de werking van potentiële beleidsopties, en kunnen daarmee de politieke partijen helpen bij het maken van goed gefundeerde keuzes.
primary image 740x420

In deze update van hoofdstuk 4 uit Kansrijk arbeidsmarktbeleid deel 2 (2016) komt actief arbeidsmarktbeleid aan de orde. Dit betreft beleid gericht op het activeren van personen naar werk, zoals begeleiding, scholing, financiële prikkels of directe baancreatie. Beleid omtrent uitkeringen, zoals het verhogen of het verlagen van een uitkering, komt in Kansrijk arbeidsmarktbeleid - update sociale zekerheid aan de orde. Beleid omtrent het minimumloon wordt  besproken in Kansrijk arbeidsmarktbeleid - update minimumloonbeleid.

Deze update is gebaseerd op de meest recente inzichten uit de internationale wetenschappelijke literatuur en Nederlands onderzoek. Zo is onder andere gebruikgemaakt van de inzichten uit de experimenten die in verschillende gemeenten zijn gedaan in het kader van de Participatiewet. In deze update bespreken we alleen de effecten van beleidswijzigingen. Een uitgebreide beschrijving van het stelsel in Nederland is beschikbaar in de originele publicatie.

Deze publicatie verschijnt tijdens de coronacrisis. In de doorrekening van de effecten gaan we uit van de structurele situatie van de Nederlandse economie. Dit betekent dat de conjunctuur in principe geen rol speelt bij de doorrekening. Gegeven de aanstaande recessie gaan we in hoofdstuk 4 in op wat we weten over de effectiviteit van actief arbeidsmarktbeleid in een recessie

Lees ook:

Auteurs

Egbert Jongen

Lees meer over